Category Process: دسته اول

  • خانه
  • Category Process
  • دسته اول
بطور کلی سه محور می توان برای طراحی مسجد در نظر گرفت: یک محور اصلی غالب که جهت قبله را نشان می دهد و سلسله مراتب فضایی در راستای این محور اصلی قرار می گیرد دو محور فرعی که یکی عمود بر محور اصلی است و دیگری نسبت به محور...
شاید واژه ی پلاسکو باید پلاسکو بماند بهترین توصیف از طرح نمای پلاسکوی نو باشد. خاطره ای بصری که 45 سال مردم با آن زندگی می کنند، نمی تواند از اذهان به سادگی پاک شود. فرم های ضربدری شبیه بادبند، خاطره ای بصری است که از نمای اصلی پلاسکو به...
در پروژه طراحی سردرب اصلی شهرک بزرگ تجاری و بازرگانی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر، داشتن روحیه صنعتی با توجه به کاربری خدماتی از یک سو و توجه به فرم غالب سقف های شیبدار استان مازندران، اساس طراحی سردرب را بر اساس فرمی نوین با سقف شیبدار متفاوت پیش برد....
فعلا این متن خالی می باشد.