سردر شرکت صنفی تخصصی بنکداران آمل

  • خانه
  • Process
  • سردر شرکت صنفی تخصصی بنکداران آمل

در پروژه طراحی سردرب اصلی شهرک بزرگ تجاری و بازرگانی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر، داشتن روحیه صنعتی با توجه به کاربری خدماتی از یک سو و توجه به فرم غالب سقف های شیبدار استان مازندران، اساس طراحی سردرب را بر اساس فرمی نوین با سقف شیبدار متفاوت پیش برد.

با توجه به اینکه بار ترافیکی خروجی محصولات در این مراکز خدماتی بیشتر از بار ورودی است، در ورودی این مجموعه اندازه ی خروجی بیشتر از ورودی طراحی شده و در حدفاصل این دو ورودی، ساختمان نگهبانی پیش بینی شده است. مکان قرار گیری نگهبانی، کنترل همزمان ورود و خروج را میسر کرده است.

یک پاسخ بگذارید