طراحی معماری خانه ویلایی یزد 1398

هویت مکان جدید، حلقه گم شده ی معماری مسکونی شهر یزد است و یکی از راه کارهای ایجاد این هویت در مکان، تکرار خاطرات بصری گذشته در غالبی جدید است. ممکن است اثر یک فرم در تکرار خاطرات بصری، فارغ از بکارگیری مصالح قدیم و بلکه با مصالح تکنولوژیک روز صورت گیرد که در این خانه سعی بر آن شده است حس و حال خانه های قدیم یزد با بتن اکسپوز رخ نمایی کند.

تقسیم بندی فضاهای داخلی بر اساس اصل محرمیت صورت گرفته است. عدم دید به دسترسی فضاهای شب، موقعیت پله و آسانسور را در محور ورودی قرار داده بطوریکه مهمان دید به سیرکولاسیون حرکتی به خواب ها را ندارد.

یک پاسخ بگذارید