طراحی پلاسکو

شاید واژه ی پلاسکو باید پلاسکو بماند بهترین توصیف از طرح نمای پلاسکوی نو باشد. خاطره ای بصری که 45 سال مردم با آن زندگی می کنند، نمی تواند از اذهان به سادگی پاک شود. فرم های ضربدری شبیه بادبند، خاطره ای بصری است که از نمای اصلی پلاسکو به یادگار مانده است. در طرح پلاسکوی نو، سعی شده است این المان های ضربدری با تعریفی متفاوت، اساس طراحی نماهای چهارگانه پلاسکوی نو را تشکیل دهد.

یک پاسخ بگذارید