مسجد گلشهر

بطور کلی سه محور می توان برای طراحی مسجد در نظر گرفت:
یک محور اصلی غالب که جهت قبله را نشان می دهد و سلسله مراتب فضایی در راستای این محور اصلی قرار می گیرد
دو محور فرعی که یکی عمود بر محور اصلی است و دیگری نسبت به محور فرعی زاویه ی 45 درجه می سازد و در راستای گوشه های حیاط یا شبستان مسجد قرار می گیرد.
در طرح مسجد گلشهر، مناره ها، در ورودی شبستان، گنبد و قبله در راستای محور اصلی ساماندهی شده اند.

یک پاسخ بگذارید