تست آزمون

16
ایجاد شده در

ازمون دور اول - دوم و سوم مبحث 8 بخش اول

1 / 70

در اجرای سقف چوبی تخت ، روی تیر ها به وسیله تخته هایی با ضخامت حداقل .............. میلی متر یا مصلاح مناسب دیگر به صورت کاملاً چسبیده پوشیده شود.

2 / 70

در اجراهای سقف استوانه ای، دیوار های کناری باید در فواصل حداکثر برابر ........... متر توسط پشت بند مناسب تقویت شوند

3 / 70

اندازه ی اندود کاه گل روی غوره گل در پوشش سقف شیب دار چقدر باید باشد؟

4 / 70

در صورتی که فاصله محور تا محور تیرچه های اصلی به میلی متر 500 باشد و فاصله خرپا از یکدیگر 4 متر، حداقل قطر تیرچی های چوبی روی خرپا ، پند سانتی متر است ؟

5 / 70

در اجرای سقف تاق ضربی............ ساختمان بنایی، تیر آهن های سقف باید در فواصل حداکثر .............. متر توسط تیر آهن های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیر آهن اصلی) که در دل تیر آهن های سقف قرار می گیرند، به یکدیگر متصل شوند.

6 / 70

سطح مقطع کلاف باز شوی فولادی نباید از .............. میلی متر مربع کمتر باشد؟

7 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد محل قرار دادن میلگرد های در کلاف قائم بتنی تک درست است ؟

8 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد محل قرار دادن میلگرد ها در کلاف افقی بتنی درست است ؟

9 / 70

در بخش بازشو ساختمان بنایی، فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیدار نباید از .............. ارتفاع باز شو و یا 750 میلی متر کمتر باشد.

10 / 70

برای دیوارهای سازه ای قابل استفاده در محاسبه دیوار نسبی، خروج از مرکزیت بیش از .......... درصد مجاز نیست ؟

11 / 70

کدامیک از گزینه های در محاسبه دیوار نسبی به حساب می آیند؟

12 / 70

حداقل عرض کرسی چینی  ساختمان بنایی به صورت 3 طبقه با زیر زمین برای خاک هایی که

مقاومت آن ها بین 5/1 تا 2 کیلو گرم بر سانتی متر مربع است چند سانتی متر باید باشد؟

13 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد شالوده ساختمان بنایی درست نیست ؟

14 / 70

ساخت جان پناه بنایی تا ارتفاع .............. سانتی متر از روی کف تمام شده مجاز است

15 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد ارتفاع های یک ساختمان بنایی درست نیست ؟

16 / 70

در بخش ارتفاع ساختمان بنایی، در احتساب تعداد طبقات، تراز روی سقف زیر زمین نباید نسب به متوسط تراز زمین مجاور بیش از ......... متر باشد

17 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد دیوار جداگر بنایی مسلح درست نیست ؟

18 / 70

در اجرای سقف تیرچه بلوک بنای بنایی ، ضخامت پوشش بتن روی بلوک ها نباید از ............ سانتی متر کمتر از ................ سانتی متر بیشتر باشد.

19 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در بخش الزامات اتصال دیوار های متقاطع درست نیست ؟

20 / 70

در میلگرد گذاری دیوار بنایی ، مساحت میلگرد افقی و قائم هر کدام نباید کمتر از ................. مساحت کل مقطع قائم و عرض دیوار باشد.

21 / 70

ارتفاع آزاد جرز نباید بیشتر از .................. برابر طول اسمی جرز باشد .

22 / 70

در مورد میلگرد های عرضی، تنگ ویژه ستون ها که در دو انتها باید دارای قلاب ویژه باشد. حداقل طول این قلاب باید ........... برابر قطر میلگرد یا ......... میلی متر، هر کدام که بیشتر است، بوده زاویه خم آن ...... درجه باشد .

23 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد الزامات ابعادی ستون ها درست نیست ؟

24 / 70

در ساختمان بنایی، عرض و عمق تیر حداقل چند سانتی متر باید باشد؟

25 / 70

در آجر های کله که برای اتصال جداره های اعضای بنایی استفاده می شود، مجموع سطح آجر های کله باید حداقل ........... درصد سطح عضو باشد .

26 / 70

برای میلگرد های با قطر 20 میلی متر ، قطر داخلی خم حداقل چند برابر قطر میلگرد باید باشد؟

27 / 70

حداقل پوشش بنایی برای حالاتی که میلگرد طولی بستر و در معرض خاک یا هوای بیرونی باشد و برای حالاتی که در معرض خاک یا هوای بیرونی نباشد. چند سانتی متر است؟

28 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد تنگ های ستون مسلح درست است ؟

29 / 70

حداقل یک سوم میلگرد های .......... مثبت در اعضای تکیه گاه ساده و یک چهارم میلگرد های ....... مثبت در اعضای پیوسته باید در امتداد همان وجه عضو به داخل تکیه گاه امتداد یابد. در تیر های چنین میلگرد های باید حداقل چند سانتی متر به داخل تکیه گاه امتداد یابند؟

30 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد فاصله میلگرد ها درست نیست ؟

31 / 70

در ساختمان های بنایی ، حداکثر قطر میلگرد اصلی چند میلی متر باید باشد ؟

32 / 70

در تراز هر طبقه ، حداقل ............... درصد سختی جانبی طبقه باید توسط دیوار های باربر برشی تأمین شود .

33 / 70

حداکثر ارتفاع و طبقه ساختمان های بنایی مسطح چقدر است ؟

34 / 70

طول پیوسته دیوار محوطه در بناهای بنایی نباید از ......... متر بیشتر باشد و نسبت ارتفاع به عرض دیوار محوط نباید از ............ بیشتر باشد .

35 / 70

در بناهای بنایی و در بخش مربوط به لوله ها و مجاری توکار ، حداقل فاصله بین دو لوله یا مجرای مجاور ........ سانتی متر است ؟

36 / 70

هر کدام از ضخامت نما در ساختمان های بنایی چند سانتی متر است ؟

37 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد دیوارهای غیر سازه ای جداگر درست نیست ؟

38 / 70

حداقل ضخامت ملات برای جلوگیری از هوا زدگی بست ها و پیچ ها مهاری چقدر است ؟

39 / 70

پیچ های مهار از میلگرد خم شده کدامیک از شرایط گزینه های زیر را باید داشته باشد ؟

40 / 70

بست فولادی از کدامیک از موارد زیر می تواند باشد ؟

41 / 70

کدامیک از گزینه های زیر درست نیست ؟

42 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد کنترل نسبت لاغری در ستون درست نیست ؟

43 / 70

کدامیک از گزینه های زیر درست است ؟

44 / 70

برای اعضایی که در بالا و در امتداد عمود بر محور مورد نظر ، دارای تکیه گاه نیستند، ارتفاع مؤثر،........... از بالای آن تا تکیه گاه پایین است .

45 / 70

کدام از گزینه های زیر در مورد درز لرزه ای درست است؟

46 / 70

بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی خاک یا دانه بندی پیوسته است که ریز دانه آن از ......... درصد و خاک رس آن از ......... درصد خاک کمتر نباشد .

47 / 70

کدام گزینه در مورد دوغاب سیمانی درست نیست ؟

48 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد مقاومت فشاری ملات درست است ؟

49 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد ملات ها درست است ؟

50 / 70

بست ها و مهار های ساخته شده از مس و برنج باید دارای مقاومت تسلیم حداقل برابر با .......... مگا پاسکال یاشند .

51 / 70

در بلوک های سیمانی تو خالی سقفی ، ضخامت پوسته و جان بلوک سقفی باید حداقل .......... میلی متر و عرض تکیه گاه بلوک سقفی بر روی تیرچه دست کم ......... میلی متر باشد.

52 / 70

در بلوک های سیمانی تو خالی دیواری یا عرض 152 میلی متر، حداقل ضخامت جان چند میلی متر باید باشد؟

53 / 70

در بلوک های سیمانی ، بلوک های ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رود خانه ای یا شکسته، دارای وزن ویژه معمولی و در حدود .............. کیلو گرم متر مکعب هستند

54 / 70

درصد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجر های نما نباید بیش از ........ درصد باشد .

55 / 70

کدام گزینه در نما سازی کاربرد دارند؟

56 / 70

کدامیک از گزینه های زیر جزء انواع آجر نیست ؟

57 / 70

در ضوابط هندسی گروه های مختلف بلوک های سیمانی حجم هر فضا خالی نسبت به حجم کل چقدر باید باشد ؟

58 / 70

کدامیک از گزینه های زیر درست است ؟

59 / 70

کدامیک از گزینه های زیر در مورد نوع آهک برای مصارف ساختمانی درست نیست ؟

60 / 70

مواد شیمیایی مضر برای بتن و میلگرد کدامیک از گزینه های زیر است ؟

61 / 70

............. حداقل مساحت بستر واحد های تو خالی یا مساحت کل واحد های توپر به اضافه مساحتی که دوغاب ریزی شده است ، می باشد ؟

62 / 70

................... نوعی اندود بام است که از ترکیب خاک رس و گچ ساخته شده و در سقف های چوبی مسطح برای پایدار کردن عناصر پوششی سقف و شیب بندی استفاده می شود.

63 / 70

............ نسبت مجموع سطح مقطع دیوار های سازه ای در هر طبقه و در هر امتداد، که در برابر بار زلزله در آن امتداد مقاومت می کنند ، به کل مساحت ان طبقه می باشد .

64 / 70

کدامیک از گزینه های زیر تعریف این عبارت است ؟

فاصله بین دو ساختمان مجاور، یا دو قسمت جدا شده یک ساختمان است که برای جلوگیری از برخورد و ساختمان یا دو قسمت جدا شده تحت ارتعاش ناشی از زلزله ایجاد می شود.

65 / 70

تعریف زیر متعلق به کدامیک از گزینه های زیر است ؟

دیواره های داخلی واحد مصالح بنایی تو خالی است به همان نحو که در واحد بنایی قرار می گیرد.

66 / 70

............ المانی است افقی یا مایل از جنس بتن آرمه که در داخل دیوار بنایی اجرا شده ، دارای میلگرد طولی بوده و کاملاً دو غاب ریزی شده باشد.

67 / 70

کدامیک از گزینه های زیر تعریف این جمله است ؟

فضایی خالی است که به صورت قائم در طول یک جدار بنایی و قسمت ساخته شده پشت آن قرار دارد و با  ملات یا دو غاب پر می شود.

68 / 70

کدامیک از گزینه ها تعریف جمله زیر است ؟

گروه انتهایی دیواری است که برای مقاومت در برابر نیرو های درون صفحه طراحی شده و توسط

میلگرد گذاری مسلح می شود.

69 / 70

کدامیک از گزینه های زیر گونه های آجر نیست ؟

70 / 70

کدامیک از گزینه های زیر از اهداف مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان نیست ؟

 

امتیاز شما

میانگین امتیازها 49%

0%