سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

دوستان عزیز پاسخنامه آزمون در انتهای آزمون می باشد

 

 1. رابطه بین سطح پنجره و سطح اطاق در طبقه همکف حدوداً کدام یک از نسبت های زیر است؟

(رشته معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳۷۵)

1)  یک پانزدهم

2)   یک بیستم

3) یک هشتم

4)یک دوازدهم

 1. عرض رامپ پارکینگ یک مجتمع مسکونی 5/3 متر است حداکثر تعداد پارکینگ مطابق مقررات شهرداری چه تعدادی است؟

(معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳۷۵)

۱) ۱۰ واحد پارکینگ

2) ۲۰ واحد پارکینگ

۳) ۲۵ واحد پارکینگ

۴) ۳۵ واحد پارکینگ

 

 1. با توجه به مقررات شهرداری، عرض رامپ ورود به پارکینگ یک ساختمان ۵ متر است حداکثر شیب آن چه مقدار می باشد؟

(معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳۷۵)

1) 10%

2)15%

3) 17%

4)20%

 1. حداقل اندازه سرویس بهداشتی برای معلولان چقدر است؟

   (معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳۸۱)

۱) ۱۲۰ × ۱۵۰ سانتیمتر

۲) ۱۵۰ × ۱۵۰ سانتیمتر

۳) ۱۷۰ × ۱۵۰ سانتیمتر

۴) ۱۸۰ × ۱۵۰ سانتی متر

 1. در راه پله حداقل فاصله دستگیره نصب شده روی دیوار از دیوار چند سانتی متر است؟

       (معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳۸۱)

۱) ۴ سانتی متر

2) ۳ سانتی متر

3) 5 سانتی متر

۴) ۶ سانتی متر

 1. برای محاسبه ابعاد پنجره اتاق های نشیمن چه پارامترهایی از همه مهم تر است؟

(معماری داخلی و تزئینات (آذر)سال ۱۳84)

1) طول و عرض اتاق

2)ارتفاع سقف

3) فرم پنجره

4) مساحت و زاویه تابش نور

 1. حداقل ارتفاع درب ورودی برای پارکینگ ساختمانی مسکونی؟

(معماری داخلی و تزئینات (آذر)سال ۱۳84)

1) cm170

2) cm180

3) cm190

cm200(4

 1. استاندارد لازم برای اختصاصی توالت در کودکستان به ازاء هر ۳۰ کودک چند عدد است؟

(معماری داخلی و تزئینات (آذر)سال ۱۳84)

۱) ۲ عدد

2) 3 عدد

3) 4 عدد

4) 5 عدد

 1. استفاده از شیشه در نمای ساختمان موجب ….

(معماری داخلی و تزئینات (آذر)سال ۱۳84)

1) باعث افزایش خطر در هنگام زلزله می گردد.

2) باعث اتلاف انرژی در ساختمان می گردد.

۳) باعث کاهش هزینه نماسازی می گردد.

۴) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

 1. حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت برای واحد مسکونی جهت استفاده پارکینگ چقدر است؟

  (معماری داخلی و تزئینات(آذر) سال ۱۳۸8)

1) 240 سانتی متر

2) 260 سانتی متر

3) 180 سانتی متر

4) 200 سانتی متر

 1. حداقل عرض درب خانههای مسکونی چقدر است؟

  (معماری داخلی و تزئینات(آذر) سال ۱۳۸8)

1) 60 سانتی متر

2)80 سانتی متر

3) 100 سانتی متر

4)120 سانتی متر

 1. سنگهای آهکی بیشتر غیر بلوری و ناخالص هستند که …………

   (معماری داخلی و تزئینات (آذر)سال ۱۳۸8)

۱) یا دارای سنگواره و سیلیس هستند که با جابه جایی پوسته ی زمین به جای امروزی آمده اند.

۲) یا مانده جلد جانوران دریایی هستند.

۳) یا از آب چشمه های پیرامون آتشفشان ها ته نشین شده اند.

۴) یا هر سه مورد

 1. حداکثر شیب مجاز برای رمپ پارکینگ چقدر است؟

   (معماری داخلی و تزئینات (آذر)سال ۱۳۸8)

1) %10

2)%15

3)%20

4)%25

 1. بهترین نور مورد استفاده در آپارتمانها کدام است؟

(معماری داخلی و تزئینات (آبان)سال ۱۳95)

1) لامپ های رشته ای

2) تابنده های نقطه ای

3) نور طبیعی

4)لامپ های کم مصرف

 1. اندازه معمول بلندی پله در ساختمانهای مسکونی چند سانتی متر است؟

(معماری داخلی و تزئینات (آبان)سال ۱۳95)

1) 25

2)21

3)17

4)13

 1. نرده های تزئینی بالکن و راه پله ساختمان باید دارای کدام یک از مشخصات زیر باشد؟

(معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳98)

۱) اجزا و قسمت های داخلی و جداکننده آن، نباید به صورت عمودی باشند.

۲) فاصله بین اجزای تشکیل دهنده آن، نباید بیشتر از ۱۵ سانتی متر باشد.

۳) اجزا و قسمت های داخلی و جداکننده آن، نباید به صورت افقی باشند.

۴) از هیچ قسمت آن، کره ای با قطر ۱۱ سانتی متر عبور نکند.

 1. حداقل ابعاد فضای سرویس بهداشتی معلولین برای گردش صندلی چرخدار چند سانتی متر است؟

(معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳98)

1) 150×150

2)150×170

3)190×170

4)170×200

 1. حداکثر شیب مجاز رمپ پارکینگ آپارتمان مسکونی، چند درصد است؟

(معماری داخلی و تزئینات سال ۱۳98)

1) 20

2)17

3)15

4)10

 

پاسخنامه :

 

 1. گزینه 3 صحیح است.

مبحث 4- ویرایش 96- بند 4-5-2-3-2 صفحه 53

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۴– ویرایش ۹۶ – بند 1-3-10-5-4 صفحه ۷۱ و بند 11-2  صفحه ۱۳

پهنای معبر ورودی و شیبراه در همه توقفگاه های بزرگ و توقفگاه های عمومی متوسط نباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاه های متوسط خصوصی نباید کمتر از 50/3 متر باشد. حداقل عرض ورودی و شیب راه برای توقفگاه های کوچک ۳ متر است.

توقفگاه های خودرو به سه گروه کوچک ( دارای حداکثر ٣ محل توقف خودرو )، متوسط (دارای ۴ تا حداکثر ۲۵ محل توقف خودرو) و بزرگ (دارای بیش از ۲۵ محل توقف خودرو)، در انواع خصوصی و عمومی تقسیم می شوند.

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۴ – ویرایش ۹۶- بند 5-2-10-4-5 و بند 6-2-10-5-4 صفحه ۷۰

حداقل عرض مسیر رفت و آمد در توقفگاه های بزرگ و متوسط نباید از 00/5 متر کمتر باشد در توقفگاه های کوچک حداقل مسیر رفت و آمد باید هم عرض شیبراه، 00/3 متر باشد.

در توقفگاه های عمومی شیبراه های مسقف با طول بیشتر از ۲۰متر، حداکثر شیب 16% مجاز است. در طول کمتر از ۲۰ متر حداکثر شیب مجاز ۱۷% است؛ اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از 10 % باشد.

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان،  ویرایش ۹۶ بند 2-2-6-5-4  ص ۶۱ و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول – بند 7-3

اندازه افقی تمام شده برای ضلع کوچک تر هر فضای بهداشتی در هیچ شرایطی نباید از 10/1 متر کمتر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

در صورتی که محدوده ای به عنوان پیش ورودی در داخل فضای دوش مستقل پیش بینی شود یکی از ابعاد فضای دوش باید حداقل 50/1 متر باشد. حداقل اندازه فضای بهداشتی برای استفاده افراد معلول 70/1 ×50/1  متر است.

 1. گزینه ۱ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۹۶ ، بند 5-2-9-9-4 ص ۱۰۶

فاصله آزاد میان یک میله دستگرد و دیوار یا سطح دیگر باید حداقل ۴۰ میلی متر باشد.

 1. گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۴،  ویرایش ۹۶ بند 3-2-5-4 ص ۵۳ مبحث ۱۹ ، ویرایش ۸۹، بند 1-3-2-19  ص ۱۷

هر فضای اقامت، باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای باشد که لازم است با رعایت ضوابط شهرسازی، به طور مستقیم رو به فضای باز یا خیابان و معبر عمومی باشد. در فضاهای اقامت، در انطباق با الزامات فصل ۶-۴ ، سطح شیشه الزامی، حداقل یک هشتم سطح کف است مگر آنکه پنجره ها تنها در یک دیوار فضا تعبیه شده باشد و فاصله آنها دیوار با دیوار مقابل در فضای مورد نظر بیش از 50/4 متر باشد که در این صورت یک هفتم سطح كف الزامی خواهد بود.

در فضاهای اقامت در صورتی که لبه بالایی پنجره ها غیر از نورگیر سقف شیب دار در ارتفاع زیر 10/2 متر قرار گرفته باشد، سطح الزامی شیشه شفاف یک ششم سطح کف است مگر آنکه تمام دریچه ها نیز در یک دیوار تعبیه شده باشد و فاصله آن از دیوار مقابل بیش از 50/4 متر باشد در این صورت سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است.

گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان ها از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی به دو گونه تقسیم می شوند:

– ساختمان های دارای امکان بهره گیری مناسب از انرژی خورشیدی؛

– ساختمان های دارای محدودیت در بهره گیری از انرژی خورشیدی.

ساختمانی دارای امکان بهره گیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته می شود که مطابق پیوست 3 ، دارای نیاز غالب سرمایی نباشد مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی بیش از یک نهم زیربنای مفید ساختمان باشد و همچنین موانع تابش نور خورشید به ساختمان با زاویه ای کمتر از ۲۵ درجه نسبت به افق دیده شود .

 1. گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۴ ، ویرایش ۹۶ ، بند 6-3-10-5-4  ص ۷۱

در کلیه توقفگاه های عمومی و توقفگاه های بزرگ و متوسط خصوصی رعایت حداقل ارتفاع آزاد در ورودی و خروجی خودرو به میزان 10/2  متر الزامی است.

در توقفگاه های خصوصی کوچک، در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص پیش بینی ورودی و خروجی سواره به ارتفاع حداقل 95/1 متر الزامی است.

 1. گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۴ ، ویرایش ۹۶ ، بند 4-3-13-5-4 ص ۷۸

فضای بازی کودکان باید به حداقل یک روشویی و یک آبخوری دسترسی داشته باشد فضاهای بازی که برای ۲۰ نفر یا بیش تر در نظر گرفته می شوند باید حداقل به یک سرویس بهداشتی نیز دسترسی داشته باشند.

 1. گزینه 4 صحیح است.

مطابق مباحث 4 و 19 مقررات ملی ساختمان

 1. گزینه ۱ صحیح .است

مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶ بند 1-2-10-5-4 صفحه ۶۹

ارتفاع مجاز توقفگاه های کوچک خودرو، به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تأسیسات یا عناصر سازه ای در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه آنها حداقل 20/2 متر است در توقفگاه های متوسط و بزرگ حداقل ارتفاع از کف تا زیر سقف 40/2  متر است.

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶، بند ۴-۵-۱-۵-۱ ص ۴۵

«در» اصلی باید از نوع لولایی با پهنای مفید حداقل 90/0 متر و ارتفاع مفید حداقل 50/2 متر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد. درهای دو لنگه ی بدون وادار وسط که به عنوان در اصلی به کار می روند، باید در هنگام باز شدن لنگه ی فعال، حداقل 80/0 متر پهنای مفید بدون مانع داشته باشند پهنای هر لنگه در نباید از 20/1 متر بیشتر باشد. وسایل متوقف کننده یا تنظیم کننده ی حرکت درها نباید بلندی قد راه را به صورت موضعی به کمتر از 95/1 متر کاهش دهند.

 1. گزینه ۴ صحیح است.

مبحث 4 مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶، بند 5-2-6-5 ص ۴۰

تراورتن نوعی سنگ آهک رسوبی، با ساختار متخلخل و گاه لایه ای که از ته نشین شدن کربنات کلسیم در چشمه ها یا آب های گرم کربناتی تشکیل می شود این سنگ بیشتر به رنگ های کرم ،زرد، قهوه ای، خاکستری و سفید است. وجود تخلخل در این سنگ به دلیل تشکیل گازها به هنگام ته نشین شدن کربنات کلسیم و در پاره ای از موارد بر اثر تجزیه گیاهان است چون این حفره ها حاصل فرایند طبیعی تشکیل تراورتن است عیب آن محسوب نمی شود.

 1. گزینه ۲ صحیح است.

مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶ بند 7-2-10-5-4 ص ۷۰

حداکثر شیب در شیب راه توقفگاه ها 15% است حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک کمتر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از 10٪ باشد.

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان – بند 2-2-1-4  و 3-2-5-4 صفحه ۵۳

جهت سلامت ساکنان و بهره برداری ساختمان می بایست تمامی فضاهای اقامت و اشتغال از نور طبیعی و تهویه طبیعی بهره مند گردند و این پنجره ها و نورها باید انرژی گرمایی مورد نیاز را در فصل سرد تا حدودی تأمین نماید.

– نورگیری و تهویه

هر فضای اقامت، باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای باشد که لازم است با رعایت ضوابط شهرسازی به طور مستقیم رو به فضای باز یا خیابان و معبر عمومی باشد.

– بهداشت و سلامت

نباید در دورۀ ساخت بهره برداری یا تخریب بنا، بهداشت و سلامتی مردم تهدید شود و باید در این دوره ها از آلودگی و به خطر افتادن منابع و چرخه حیات پیشگیری گردد بنابراین لازم است انتظارات زیر برآورده شوند:

الف – برخورداری ساختمان در حال بهره برداری از نور و تهویه مناسب

ب – نفوذ نکردن رطوبت مزاحم به دنبال ساختمان یا فضاها و اجزاء آن

پ- وجود نداشتن خطراتی مانند متصاعد شدن گازهای سمی ذرات یا گازها و تابش های خطرناک بر اثر استفاده از مصالح یا جزئیات نامناسب یا مکان یابی نادرست ساختمان

ت – آلوده نشدن آب یا خاک به وسیله ضایعات ساختمانی و فاضلاب

ت – محدود کردن سطح نوفه یا سر و صدای ناخواسته دریافتی توسط مردم در حدی که از تهدید سلامتی آنها پیشگیری شده و امکان کار و فعالیت استراحت و خواب مناسب برای آنها فراهم باشد.

ج – محدود کردن نورهای ناخواسته و مزاحم

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان – ویرایش ۹۶ – بند 1-7-1-5-4-  صفحه ۴۸

با توجه به مبحث ۳ بهترین اندازه ارتفاع پله ما بین ۱۴ تا ۱۸ سانتی متر می باشد .

در راه پله ساختمان حداقل اندازه عمق کف پله 28/0 متر است ارتفاع پله باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابــر ارتفاع آن بین 63/0  تا 64/0  متر باشد.

عمق کف پله از لبه یک کف پله تا تصویر افقی لبۀ کف پلۀ بعدی اندازه گیری می شود. یکسان بودن اندازه کف و عمق پله در یک شیب پلکان الزامی است.

– در تمام ساختمان ها میزان حداقل عرض پله الزامی بر حسب نوع و بار تصرف و متناسب با تعداد استفاده کنندگان تعیین می شود. در هر صورت پله هایی با عرض مفید کمتر از 10/1 متر و پلکان های دارای پاگردی که عمومی از آن استفاده کنند با عرض مفید کمتر از 40/2  متر مجاز نیست، مگر آن که در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

– حداقل عرض یا شعاع پاگرد مساوی عرض پله ها می باشد.

– حداکثر تعداد پله های بین دو پاگرد در ساختمان های مورد استفاده افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی حرکتی باید ۱۲ پله باشد.

 1. گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶ بند 2-1-9-9-4  صفحه ۱۰۵

– ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس باید حداقل 10/1 متر و لبه ی پله یا سطح شیبدار حداقل 90/0 متر باشد.

فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جان پناه نباید بیشتر از ۱۱/0 متر باشد. در صورت وجود نرده های تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره ای به قطر بیش از 11/0 متر عبور کند.

 1. گزینه ۲ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ،۹۶ بند۴-۵-۶-۲-۲ صفحه ۶۱

اندازه های فضاهای بهداشتی

– اندازه افقی تمام شده برای ضلع کوچک تر هر فضای بهداشتی در هیچ شرایطی نباید از 10/1 متر کمتر باشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد. در صورتی که محدوده ای به عنوان پیش ورودی در داخل فضای دوش مستقل پیش بینی شود یکی از ابعاد فضای دوش باید حداقل 50/1 متر باشد.

– حداقل اندازه ی فضای بهداشتی برای استفاده ی افراد معلول،70/1×50/1  متر است.

– ارتفاع فضاهای بهداشتی در هر قسمت که فرد به طور معمول به صورت ایستاده است نباید از 10/2 متر کمترباشد مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

 1. گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۶ بند 7-2-10-5-4 صفحه ۷۰

– حداکثر شیب در شیب راه روباز در توقفگاه های متوسط و بزرگ خصوصی ۱۵ است حداکثر شیب یک متر  ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰ باشد.

– حداکثر شیب در شیب راه های مسقف در توقفگاه های کوچک خصوصی حداکثر ۱۷% مجاز است اما حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰ باشد.

توضیح:  البته با توجه به بند بعدی همین آیین نامه گزینه ۲ نیز می تواند صحیح باشد.

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه