تخفیف 50% محصولات

دسته بندی: زمین های شیب دار

تراز متوسط زمین در زمین‌های شیب‌دار به وسیله محاسبه متوسط ارتفاع نقاط مختلف در ناحیه مورد نظر تعیین می‌شود. این محاسبه عموماً به وسیله اندازه‌گیری ارتفاع نقاط مختلف در زمین و میانگین‌گیری از آن‌ها انجام می‌شود. این تراز می‌تواند به عنوان مرجعی برای تعیین ارتفاع سایر نقاط در زمین‌های شیب‌دار...