سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

سؤالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان قوه قضاییه 12 آبان 1402

1) کارشناس باید نسخه ای از نظر کارشناسی خود را تا مدت حداقل چند سال از تاریخ تسلیم نگهداری کند ؟

الف) 6                                                  ب) 5

ج) 2                                                    د) 4

2-در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است. حداکثر مدت اعتبار نظر به اعلام شده از تاریخ صدور نظریه، چند ماه است؟

الف) 6                                                    ب) 9

ج) 12                                                    د) 18

3- کدام مورد زیر، از جهات ردّ کارشناسی است؟

1) کارشناس دارای فرایت نسبی با درجه سوم از هر طبقه با یکی از أصحاب دعوا باشد

2) کارشناس با همسر او در موضوع کارشناسی دارای نفع شخصی باشد.

3) کارشناس، همکار یکی از طرفین دعوا باشد.

4) کارشناس یا همسر وارث یکی از أصحاب دعوا باشد.

الف) 1 و 2 و3                                            ب) 1 و2 و 3 و 4

ج) 3 و 4                                                   د) 1 و 2 و 4

4- کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

الف) انجام قرار کارشناسی برای مرجعی که کارشناس در آن شاغل است، مجاز است.

ب) انجام قرار کارشناسی برای متقاضیان حقیقی و حقوقی وفق درخواست مکتوب از کارشناس، مجاز است.

ج) ارائه گزارش کارشناسی برای قرار صادره از سوی مرجع قضائی، بدون رویت مورد کارشناسی و براساس تصویرسوابق و اظهارات طرفین، مجاز است.

د) انجام قرار کارشناسی و تسلیم نظریه برای متقاضی حقیقی که خواستار انجام کارشناسی براساس شروطی شده است که مستنداتی برای آن در دست نیست، منع قانونی ندارد.

5-در صورت متضرر شدن أصحاب دعوا از تخلفات کارشناسی، کدام مورد صحیح است؟

الف) در صورتی که تخلف کارشناسی سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد، با احراز توسط مقام قضائی قابل مطالبه توسط شخص زیان دیده می باشد.

ب) متضرر می تواند از کارشناس مستقیماً و بدون مراجعه به مراجع قضائی مطالبه ضررو وزیان کند.

ج) ضرر و زیان ناشی از عدم انفع به واسطه تخلف کارشناس قابل مطالبه است.

د) ضرر نمی تواند از کارشناس مطالبه ضرر و زیان کند.

6- کدام مورد در خصوص حق اظهار نظر کار آموزان کارشناسی رس در طی دوره آموزی صحیح است؟

الف) در صورت ذکر کلمه کار آموز کارشناسی رسمی در سربرگ و مهر و امضا و صرفاً در موضوع تأمین دلیل، درمناطق محروم بلامانع است.

ب) در صورت ذکر کلمه کارآموز کارشناسی رسمی در سربرگ و مهر و امضا و صرفاً در موضوع تأمین دلیل،  در سربر بلامانع است.

ج) صرفاً در قالب هم زمان با کارشناس راهنما به عنوان عضو هیئت کارشناسی منتخب بلامانع است.

د) تحت هیچ شرایطی اظهار نظر ندارند.

7- کدام یک از موارد زیر، جزو تخلفات کارشناسی محسوب نمی شود؟

الف) اظهار نظر کارشناسی با دستور مقام قضائی در موضوعی که کارشناس، دارای صلاحیت آن نبوده و این موضوع رسماً از سوی کارشناس به مرجع قضائی اعلام شده است.

ب) اظهار نظر کارشناسی در قالب هیئت کارشناسی منتخب که کارشناس فاقد صلاحیت فنی مرتبط با آن بوده ولی سایر اعضای هیئت صلاحیت را دارا باشند.

ج) ارائه نظریه تکمیلی حسب دستور مقام قضائی در برونده ای که کارشناس قبلاً در همان پرونده با قرار مشابه اظهار نظر کرده است.

د) اظهار نظر کارشناس در قالب هیئت کارشناسی منتخب نسبت به موضوعی که وی در همان موضوع قبلاً اظهار نظر کرده است.

8- مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، کدام مورد صحیح نیست؟

الف) در موارد ارجاع کارشناسی از سوی محاکم فضائی میزان حق الزحمه کارشناس الزاماً مطابق تعرفه مصوب ابلاغی رئیس محتم قوه قضائیه محاسبه و پرداخت می شود.

ب) در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ج) قرار دادگاه، موضوعی است که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است.

د) موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

9- کدام یک از موارد زیر جزو تخلفات انتظامی کارشناس محسوب نمی شود؟

الف) افشای اسرار و استاد محرمانه

ب) سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی

ج) هرگاه پس اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد.

د) مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هر چند در تصمیمات مراجع صلاحیت دار مؤثر باشد یا نباشد.

10- کدام موارد زیر، صحیح است؟

1 – رسیدگی به دعاوی مدنی و تشریفات رسیدگی به آنها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و در محاکم حقوقی انجام می شود.

2-  دعاوی کیفری در مرحله تحقیق و تکمیل در دادسراها و در مرح رسیدگی و صدور رأی در محاکم

کیفری رسیدگی می شوند.

3- در صورت اعتراض به آرای بدوی صادره محاکم کیفری و حقوقی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

4- رسیدگی به شکایات تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در دادسراها و دادگاه های کیفری

انجام می شود.

الف) 1 و 3                                                      ب) 1 و 2

ج) 2 و 4                                                        د) 3 و 4

11- مطابق پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰، کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) در دیوارهای واقع در خارج قاب، و ادارهای دو انتهای دیوار باید در برابر حرکت جانبی در هر دو جهت آزاد باشند و به دیوار اجازه حرکت داده شود (اتصال تلسکوپی)

ب) دیوارهای خارجی که تمام ارتفاع طبقه را پوششنمی دهند (دیوار کوتاه)، همواره باید به قاب سازه ای چسبانده شوند تا در هنگام زلزله مانع از ریزش دیوار شود.

ج) اتصال وادار به کف سازه به صورت مفصلی و در زیر تراز سقف در راستای داخل صفحه باید به صورت کشویی باشد.

د) در دیوارهای با ارتفاع کمتر از 3.5 متر اجرای وادار انتهایی در نزدیکی ستون الزامی است.

12- بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران طبقه نرم به کدام طبقه اشاره دارد؟

الف) فاقد سیستم مهاربندی جانبی مثل بادبند با دیوار برشی باشد.

ب) سختی جانبی آن از 50 درصد متوسط سختی جانبی طبقات فوقانی خود کمتر باشد.

ج) فاقد المان های میان قابی باشد و حرکت جانبی سازه در حین زلزله در این طبقه به سهولت امکان پذیر باشد.

د) سختی جانبی آن کمتر از 70درصد سختی جانبی طبقه روی خود با کمتر از 80 درصد متوسط سختی جانبی سه طبقه خود باشد.

 

13- اندازه های درز انقطلاع (X1) و (X2) در دو ساختمان همجوار با مشخصات زیر، به کدام مورد نزدیک تر است؟

14- برش پایه برای کنترل سازه در مقابل زلزله سطح بهره برداری، در روش استاتیکی معادل، برای یک ساختمان با مشخصات زیر برابر چند تن است؟

A=0/3       ,      B=2         ,      I=1               ,     W=100ton

الف) 10                                         ب) 60

ج) 30                                           د) 15

 

15- در پلان زیر به ازای کدام مقدار a و b منجر به نامنظمی هندسی سازه می شود ؟

16- مطابق ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ارتفاع ساختمان با مشخصات زیر، چند متر است؟

الف) 22                                  ب) 24

ج) 25                                    د) 26

 

17- مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان به ترتیب « حداقل ارتفاع » و « حداقل فاصله داخلی بین دو ستون» برای پارک دو خودرو در کنار یکدیگر، در صورتی که فاصله محور به محور ستون ها ۵ متر باشد، کدام است؟

الف) 2.40 – 4                                      ب) 2.20 – 4.50

ج) 2.40 – 4.20                                    د) 2.30 – 4.30

 

18- در یک ساختمان پنج طبقه مجزا و منفصل، حداقل فاصله لبه بام شیب دار از مرز مالکیت چند سانتی متر است؟

الف) 30                         ب) 20

ج) 25                           د) 15

۱۹- مطابق مبحث چهار مقررات ملی ساختمان کدام مورد صحیح است؟

الف) ساختمان های منفصل، ساختمان هایی هستند که به صورت کوشک با حد فاصل آنها، درز انقطاع بین دو بنا است.

ب) تعمیرات اساسی عبارت است از مداخلات مالک در تغییرات و تعمیرات کلی ساختمان از جمله تغییرات در تیغه چینی ها، ایزولاسیون، درب و پنجره هاو امثالهم.

ج) تعمیرات جزئی عبارتست از مداخلات و تعمیرات در بخش هایی از ساختمان مانند تعویض شیرآلات، موتور خانه و چیلر و رنگ آمیزی انباری و امثالهم.

د) تغییر کاربری عبارت است از مداخله و تغییر نوع استفاده از تصرف و بنا به صورتی که نیاز به انطباق با ضوابط آن تصرف و بنا ضرورت یابد.

20- مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان،کدام مورد صحیح است؟

الف) پاسیو یا محفظه آفتاب گیر فضای باز است که به وسیله جداره های محصور شده است.

ب) ایوان فضایی غیر مسقف است که ار یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد.

ج) تراس با مهتابی سطح غیر مسقف (روباز) از ساختمان است که بام بخش هایی از طبقه زیرین آن است.

د) باالکن سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشغال شده است.

21- در خصوص انواع سیمان پرتلند کدام مورد صحیح است؟

الف) نوع ۱ (معمولی) – نوع ۲ (اصلاح شده) – نوع 3 (زود سخت شونده) – نوع 4 (حرارت زایی کم) – نوع ۵ (مقاوم در برابر سولفات)

ب) نوع ۱ (معمولی) – نوع ۲ (زود سخت شونده) – نوع ۳ (مقاوم در برگر سولفات) – نوع ۴ (اصلاح شده) – نوع ۵ (حرارت زایی کم)

ج) نوع 1(زود سخت شونده)- نوع ۲ (حرارت زایی کم) – نوع ۳ (مقاوم در برابر سولفات) – نوع ۴ (معمولی) – نوع ۵ (اصلاح شده)

د) نوع ۱ (معمولی) – نوع ۲ (مقاوم در برابر سولفات) – نوع 3 (حرارت زایی کم) – نوع 4 (اصلاح شده) – نوع ۵ (زود سخت شونده)

۲۲- پلان ساختمان m۱۰m ×۱۰ می باشد. حداقل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی برای آنکه اثر برون مرکزی اتفاقی در سازه لحاظ شود چند سانتی متر است؟

الف) 65                                                  ب) 60

ج) 55                                                    د) 50

۲۳- در خصوص ارزیابی خطر گود قائم با مشخصات زیر کدام مورد صحیح است؟

– عمق گود ساختمان از زیر پی ساختمان موجود در محدوده ناپایداری دیواره گود  8 متر

– عمق گود از تراز صفر  24 متر

– عمق بحرانی گود   10 متر

الف) خطر گود زیاد                                     ب) خطر گود بسیار زیاد

ج) خطر کود معمولی                                  د) خطر گود کم

 

 

 

 

۲۴- مطابق مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان کدام مورد صحیح می باشد؟

الف) فاصله گمانه ها برای ساخت یک ساختمان منفرد ۱۵ الی ۳۵ متر می باشد

ب) عمق گمانه های شناسایی لایه های خاک برای شمع ها برابر طول شمع می باشد.

ج) عمق گمانه های شناسایی لایه های خاک در هر صورت نیاید کمتر از عرض ساختمان باشد.

د) حداکثر فاصله بین گمانه های شناسایی خاک در مجاورت گسل ها و رودخانه ها ۵۰ متر می باشد.

۲۵- حداکثر تعداد مجاز طبقات (بدون احتساب زیرزمین) و ارتفاع در ساختمان های بنایی با کلاف به ترتیب چه تعداد و چند متر است؟

الف) سه – 9                                           ب) سه – 12

ج) دو – 8                                              د) چهار – 12

 

۲۶- اگر  قطر زمینه میلگرد آجدار و  قطر خارجی میلگرد آجدار باشد قطر اسمی میلگرد آجدار کدام است؟

۲۷- محاسبه آرماتور مورد نیاز در تیرهای عمیق بتنی برمبنای کدام یک از نیروها صورت می پذیرد؟

الف) خمش                                    ب) برش و خمش

ج) برش                                        د) خمش و پیچش

 

28- برای یک مقطع بتن آرمه مقاومت برشی اسمی ton ۱۰۰ برآورد شده است. چنانچه بتن به تنهایی قادر به تأمين ton ۳۰ مقاومت برشی باشد چه میزان مقاومت باید توسط میلگردهای عرضی تأمین شود؟

الف) ton 45                                      ب) ton 50

ج) ton 60                                         د) ton 70

 

29- مقطع مستطیل با ابعاد و مشخصات زیر تحت لنگر خمشی ضریب دار برابر با Mu=255kN.m با فولاد کششی تنها طراحی می شود. مساحت سطح مقطع فولاد کششی در مقطع مذکور چند میلی متر مربع است؟(شرایط محیطی ملایم فرض شود.)

ضخامت پوشش بتن روی میلگرد mm 3۰

 

۳۱- میله ای فولادی از جنس37 ST با مقطع مربع به ابعاد  و به طول 35 سانتی متر را مطابق شکل زیر با جوش نفوذی کامل به تکیه گاه جوش داده ایم. این میله قادر به تحمل نیروی محوری

 ۱۲۰۰ کیلوگرم می باشد. حال با چکشی به وزن ۲۰

کیلوگرم به انتهای میله به صورت افقی ضربه میزنیم

 و میله فولادی از تکیه گاه جدا می شود دلیل این موضوع کدام است؟

الف) ایجاد تنش برشی بیشتر از ظرفیت برشی جوش

ب) ایجاد ممان خمشی در محل اتصال و عدم ظرفیت باربری کافی جوش در مقابل آن

ج) اگر ضربه باعث افزایش میزان نیرو می شود اثر نیروی برشی وارده موجب گسیخته جوش می شود.

د) جوش نفوذی در مقابل بار دینامیکی ضعیف می باشد و بار وارده موجب گسیختگی در جوش می شود.

۳۲- مطابق ضوابط مبحث ۱0 مقررات ملی ساختمان کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

1-  سوراخ کاری ورق ها و نیم رخ ها با ضخامت بیش ازmm  ۱۵ به وسیله منگنه (پانچ) مجاز نیست.

2- برش کاری ورق ها با ضخامت کمتر یا مساوی mm  ۱۵ توسط گیوتین مجاز است.

3- استفاده از ورق های اتکایی و صفحه ستون ها با ضخامت حداکثر mm  50 بدون صفحه تراشی و بدون هیچ شرطی مجاز است.

4- جوشکاری در دمای محیط کار کمتر از ۱۰- درجه سلسیوس مجاز نیست.

الف) 1 و 2 و 4                                           ب) 1 و 2

ج) 1 و 2 و 3 و 4                                         د) 1 و 2 و 3

۳۳- کدام مورد در خصوص درزهای ساختمانی، صحیح است؟

الف) درزهای ساخت با اجرایی درزهایی هستند که انتظار عکس العمل در قبال حرکت های مختلف سازه بتن آرمه را داریم معمول ترین نوع درز ساخت درز انقطاع است.

ب) لازمه ایجاد درزهای انبساط آن است که درطرفین درز پیوستگی کامل برقرار باشد تا بتوانند در مقابل انقباض و انبساط ناشی از تغییر درجه حرارت مقاومت  کنند.

ج) درز های نشست درزهایی هستند که برای جلوگیری از نشست های نامساوی دو ساختمان مجاور با مصالح و نوع پی و ارتفاع پی یکسان مورد استفاده قرار می گیرند.

د) درزهای انقباض از أنواع درزهای ساختمانی می باشند که به منظور جلوگیری از بروز ترک های ناشی از جمع شدن بتن تعبیه می شوند.

34- کدام مورد در خصوص عایق کاری رطوبتی ساختمان ها صحیح است؟

الف) لایه های عایق قائم دیوارهای دست انداز پیرامون بام باید حداقل 30 سانتی متر بالاتر از سطح بام و عایق کاری رطوبتی قائم دیوار ها در زری زمین حداقل 15 سانتی متر و در کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی  در پای دیوار ها تا 15 سانتی متر از بالاترین نقطع تجمع آب الزامی است.

ب)عایق کاری رطوبتی مناسب برای درز های نما استفاده از ملات های رزین ابوکسی و برای نماها أنواع ماسنیک و لاستیک و برای درز انبساط در بام، ورقه های مسی یا فولادی گالوانیزه است.

ج) جهت عایق کاری کف آشپزخانه و سرویس های بهداشتی از قیر 70 – 60 و در بام های تخت و تراس ها و بالکن ها از قیر مذاب 100 – 15 و قیر دمیده به نسبت 1 به 2 استفاده می شود.

د) نم بندی و آب بندی به جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب گفته می شود که ممکن است تحت فشار آب هم باشد، معمولاً بدنه زیر زمین ها را نم بندی و بام را آب بندی می کنند.

35- کدام مورد در خصوص «اقدامات لازم پس از بتن ریزی» صحیح است؟

الف) پروراندن بتن فرآیندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری شده و دمای بتن در وضعیت

رضایت بخشی حفظ می شود.

ب) عمل آوری بتن به مجموعه تدابیر لازم جهت تسریع در گیرش و سخت شئن بتن به وسیله حرارت گفته می شود و یکی از مراحل پروراندن بین است.

ج) محافظت بتن به مجموعه تدابیر لازمی که جهت حفظ رطوبت در بتن و ممانعت از تاثیر عوامل بیرونی

نامطلوب مانند باران، یخبندان، لرزش بر روی بین جوان می شوند. گویند.

د) مراقبت بتن به مجموعه تدابیری گفته می شود که باعث شود سیمان موجود در بتن به مدت کافی مرطوب نگهداشته شود به طوری که حداکثر میزان آبگیری در لایه های سطحی و حجم دانه ها صورت پذیرد.

3۶- کدام مورد در خصوص مواد افزودنی بتن صحیح است؟

الف) استفاده از مواد کند گیر کننده در بتن سبب تسریع در سخت شدن بتن و قالب برداری زودتر از موعد می شود.

ب) از استفاده از مواد آب بند کننده در بتن باعث کاهش ناتراوایی بتن و افزایش نفوذ ناپذیری بتن در معرض فشار آب می شود.

ج) مواد حباب ساز استفاده شده در بتن سبب کارایی بهتر، بهبود کیفیت بتن از نقطه نظر کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش نفوذ ناپذیری و مقاومت بتن در برابر سولفات ها می شود.

د) استفاده از مواد زودگیر کننده در بتن سبب کاهش حرارت هیدراتاسیون کاهش تاثیر هوای گرم بر سخت شدن بتن شده و در کارهای حجیم بتنی مانند سدهای بزرگ بتنی به کار می رود.

37- بر اساس نشریه ۱0۱ سازمان برنامه و بودجه کدام مورد صحیح است؟

الف) ماکادام مصالح درشت دانه سنگی است که از شکستن سنگ کوهی با سنگ های بزرگ رودخانه ای تهیه می شود و در صورت استفاده در لایه اساس راه سازی باید محکم و عاری از لای و رس باشد.

ب) آسفالت حفاظتی، نوعی از رویه سازی آسفالتی است که در سطح راه های شنی با آسفالتی اجرا می شود و جز لایه باربر روسازی راه محسوب شده و عملکرد سازه ای دارد.

ج) توپکا، لایه آسفالتی است که بین رویه و قشرهای آسفالتی زیر آن با بین رویه و قشر اساس شکسته قرار می گیرد.

د)بیندر لایه آسفالتی است که در تماس مستقیم با بارهای وارده از ترافیک و عوامل جوی محیط قرار می گیرد.

38- مطابق نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه کدام مورد صحیح است؟

الف) اندود سطحی با تک کت اندود قبری است برای تثبیت سطح شنی راه و تسهیل چسبندگی قشر آسفالت که با انواع قیرآبه ها اجرا می شود.

ب) اندود نفوذی با پریمکت، اندود قبری است برای تثبیت سطح شنی راه و تسهیل چسبندگی قشر آسفالت که با استفاده از قیرهای اصلاح شده با پلیمرها

ج) اندود نفوذی با پریمکت، اندود قیری است. تثبیت سطح شنی راه و تسهیل چسبندگی قشر آسفالت که با قیرهای خالص و دمیده به تهای معین اجرا می شود.

د) اندود سطحی یا تک کنند اندود قیری است برای آغشته نمودن سطح آسفالتی موجود با مواد قیری و انواع قیرآبه ها و ایجاد چسبندگی با لایه اسفالتی که متعاقباً روی سطح اجرا می شود.

۳۹- کدام موارد زیر صحیح است؟

 1 ـ هر اندازه CBR خاک بیشتر باشد کیفیت آن خاک بهتر است.

2 – اندازه CBR از خاک بستر تا لایه اساس افزایشی می باشد.

3- مطابق آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران حداقل CBR برای لایه زیر اساس ۳۰ و برای لایه

اساس ۸۰ می باشد.

4- نسبت باربری کالیفرنیا، شاخصی برای ارزیابی مقاومت خاک لایه های راهسازی می باشد.

الف) 3                                               ب) 1 و 2 و 3 و 4

ج) 1 و 4                                            د) 1 و 2 و 4

40- کدام مورد در خصوص یکی از علل ایجاد خرابی روسازی راه صحیح است؟

الف) ترک های بلوکی با موزائیکی ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین وزن

ب) ترک های انعکاسی ناشی از قیر نامناسب (قیر سفت) نسبت به شرایط آب و هوایی منطقه

ج) ترک های هلالی یا لغزشی ناشی از ترک در لایه های زیرین و ضخامت کم لایه روبه اسفالتی

د)ترک های پوست سوسماری ناشی از افزایش تنش های کششی به میزان بیش از حد در مصالح

41- مطابق شرایط عمومی پیمان کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) در صورت وجود دو گانگی بین استاد پیمان، شرایط عمومی پیمان اولویت دارد.

ب) در صورت وجود دوگانگی بین مشخصلت فنی، مشخصات فنی عمومی اولویت دارد.

ج) در صورت وجود دوگانگی در بهای پیمان، فهرست بهای منضم به پیمان اولویت دارد.

د) در صورت وجود دوگانگی بین شرایط عمومی و خصوصی، شرایط خصوصی پیمان اولویت دارد.

42- مطابق شرایط عمومی پیمان تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار، به ترتیب کدام است؟

الف) 10درصد مبلغ اولیه پیمان – 5 درصد هر پرداخت به پیمانکار

ب) ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان – ۱۰ درصد هر پرداخت به پیمانکار

ج) 5 درصد هر پرداخت به پیمانکار – 10 درصد مبلغ اولیه پیمان

د) ۱۰ درصد هر پرداخت به پیمانکار – ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان

43- مطابق شرایط عمومی پیمان کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) مهندس ناظر به عنوان نماینده مهندسی مشاور در کارگاه، حتی صدور هر نوع دستور تغییرکار و دریافت صورت وضعیت موقت و رسیدگی به آنها را دارد.

ب) مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان طبق اسناد و مدارک  پیمان به عهده پیمانکار و مهندس ناظر و مهندسین مشاور است.

ج) پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پیمان و با قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان را به دیگران واگذار نماید.

د) تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرما، مهندس مشاور است.

44- مطابق شرایط عمومی پیمان کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) مبنای تسویه حساب نهایی پیمانکار، صورت وضعیت قطعی تایید شده است.

ب) صورت حساب نهایی پیمان عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان تهیه و تصویب می شود و مبلغی که براساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ مذکور اضافه یا از آن کسر می شود.

ج) صورت وضعیت موقت ، صورت کارهای انجام شده در هر ماه است که طبق نقشه های اجرایی، دستور کار ها و صورت جلسه اندازه گیری و با لحاظ مصالح وتجهیزات پای کار براساس فهرست بهای منضم به پیمان هزینه های محاسبه و در آخر ماه از سوی پیمانکار تسلیم مهندس ناظر می شود.

د) صورت وضعیت قطعی، صورت کارهای انجام شده در پایان کار است که براساس اسناد و مدارک پیمان و صورت جلسه کارگاهی از سوی پیمانکار تهیه و تسلیم مهندسین مشاور می شود مقادیر کارها که به ترتیب ماده 40 شرایط عمومی پیمان در صورت وضعیت قطعی درج می شوند، به تنهایی قاطع است.

4۵- در صورتی که جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر کار و حذف آنها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) اگر پیمانکار با اتمام کار با ترج پیمان موافق باشد عملیات موضوع پیمان در چار چوب پیمان انجام می شود و اگر موافق نباشد، پیمان طبق ماده 4۸ خاتمه داده می شود.

ب) هزینه های بالابری مربوط به بخش حذف شده کارها به پیمانکار پرداخت می شود و کار در چارچوب قرار داد مد نظر پیمانکار انجام می شود.

ج) پیمانکار مکلف به انجام موضوع پیمان با نرخ پیمان است.

د) طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان، قرار فسخ می شود.

46- در خصوص شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، کدام مورد صحیح است؟

الف) شرایط عمومی پیمان در خصوص کلیات و شرایط خصوصی پیمان در خصوص جزئیات قرارداد است.

ب) شرایط عمومی پیمان در خصوصی پیمان ماهیتاً مستقل از یکدیگر هستند و به هم ارتباط ندارند.

ج) شرایط خصوصی تکمیل کننده شرایط عمومی پیمان است و هیچ گاه نمی تواند شرایط عمومی را نقض کند.

د) شرایط خصوصی پیمان بر شرایط عمومی پیمان اولویت دارد و در صورت تناقض بین آنها شرایط خصوصی پیمان حاکم  ملاک است.

47- آخرین روز پیشنهاد قیمت مطابق اسناد مناقصه برابر 14/11/1392 بوده و پروژه در مدت پیمان به إتمام رسیده است. مطابق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای سازمان برنامه و بودجه و براساس شاخص های زیر ضریب تعدیل کار کرد مرتبط با ارد بهشت ماه سال ۱۳۹۳ کدام است؟

شاخص سه ماهه اول                   1392                  120

شاخص سه ماهه دوم                  1392                  135

شاخص سه ماهه سوم                 1392                  150

شاخص سه ماهه چهارم               1392                  165

شاخص سه ماه اول                     1393                 180 

الف) 0.25                                               ب) 0.22

ج) 0.19                                                 د) 0.17

۴۸ – در قراردادهای ساخت بهره برداری – واگذاری (BOT)، اصل سرمایه و سود مورد انتظار بخش خصوصی طرف قرارداد از کدام محل تأمین و پرداخت می شود؟

الف) از طریق اوراق مشارکت

ب) از محل درآمدهای پروزه در دوره بهره برداری

ج) طی صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده توسط کارفرما پرداخت می شود.

د) ار محل وام دریافتی از بانک که باز پرداخت اصل و سود وام بر عهده کارفرما است.

49-  مطابق مقررات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه ، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ 

الف)مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله از دستورالعمل های گروه اول و لازم و الاجرا در طرح های عمرانی و دولتی می باشند.

ب) طرح و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ، طرح و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری ، طرح و پروژه هایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از وجوه عمومی موضوع قانون محاسبات عمومی کشور تامین می شود ، جملگی مشمول ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه می باشند.

ج)دستورالعمل های گروه اول سازمان برنامه و بودجه ، لازم و الاجرا و دستورالمعل های گروه دوم اختیاری بوده و دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران می توانند به تشخیص خود این دستورالعمل ها را تغییر دهند.

د) نشریه 4311 (شرایط عمومی و خصوصی پیمان) و فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه از دستورالعمل گروه اول و دستورالعمل حق الزحمه مهندسان مشاور از گروه دوم می باشد.

50- مطابق ضوابط سازمانی برنامه و بودجه براورد هزینه اجرای کار از سوی کارفرما مطابق کدام یک از روابط زیر محاسبه می شود؟ 

الف) ضریب بالاسری طرح های عمرانی با واگذاری از طریق مناقصه1.41 و ضریب بالاسری طرح های غیر عمرانی با واگذاری از طریق مناقصه 1.3 اعمال می شود.

ب) (ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه + ضریب منطقه ای * ضریب طبقات * ضریب بالاسری) * (جمع بهای واحد و ردیف پایه و  غیر پایه )

ج) }هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه {  +  ( ضریب منطقه ای * ضریب طبقات * ضریب بالاسری) * (جمع بهای واحد ردیف های پایه و غیر پایه(

د) (ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه * ضریب منطقه ای * ضریب طبقات * ضریب بالاسری)  * (جمع بهای واحد ردیف های پایه و غیر پایه)

51- در قاب سازه ای زیر الگوهای تشکیل ترک ناشی از نشست به شکل زیر ایجاد شده اند. ترک های 1 و2و3و به ترتیب ناشی از نشست  کدام ستون ها هستند ؟ 

الف)  C, B,B                          ب) D,C,A

ج) C,C,B                                د) D,C,B

 

52-پارکینگAمزاحم پارکینگBاست. در صورت مجلس تفکیکی ساختمان درج شده است که پارکینگBدارای حق  عبور از پارکینگAمی باشد. این حق عبور کدام یک از حقوق زیر است؟ 

الف) انتفاع                                 ب) مالکیت

ج) ارتفاق                                   د) استیال

 

-53 در خرپای زیر که تمام اعضا با سطح مقطع A  و مدل الاستیسیته E  می باشند. افزایش طول عضو AB چه مقدار است؟

54- میله ای با طول L و سطح مقطع A و ضریب انبساط طولی α و مدول الاستیسیته  E، بین دو تکیه گاه صلب ثرار دارد. با افزایش دمای میله  به میزان  چه تنشی در میله ایجاد می شود؟ 

55- در تیر سراسری و چهار دهانه زیر، برای آنکه حداکثر ممان مثبت در نقطه A  ایجاد شود، کدام دهانه ها باید  بارگذاری شوند؟ (بار قائم در جهت ثقل)

الف) 1 و 4                                            ب) 2 و 3

ج) 2 و 4                                              د) 1 و 3

 

 

 

 

 

1- گزینه ب

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، ماده 19

ماده 19 – اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

2- گزینه الف

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، ماده 19

ماده 19 – اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

3- گزینه د

قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 91

ماده 91 – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.

الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از أصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل أمور دادرس یا همسر او باشد.

ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از أصحاب دعوا باشد.

د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای أقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

هـ – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

4- گزینه ب

قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 287، قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 19 و 33  ارزیابی سطح سوال : متوسط

ماده 257 – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از أصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

ماده 19 – اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده 33 – کارشناسائی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهاد های عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر أمور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و إدارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

 

5 گزینه الف 

قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 267

ماده 267 – هر گاه یکی از أصحاب دع.ا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

6 گزینه د

قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 26، قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 263

ماده 15- متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند :

الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس

ب – داشتن تابعین ایرانی.

ج – نداشتن پیشینه کیفری موثر

د – عدم اعتیاد به مواد مخدر

هـ – نداشتن وابستگی سابقه عضویت و هواداری در گروه های غیر قانونی یا مخالف اسلام.

تبصره – وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و – داشتن دانشنامه کارشناسی با بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز – دارا بودن حئاقل بیست و پنج سال سن در پایین مهلت ثبت نام

ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی

ط – گذارنیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سالسابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط.

ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

تبصره 1 – شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کار آموزی و همچنین وظایف کار آموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کار آموزان در طی دوره کار آموزی حق هیچ گونه اظهار نظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.

7- گزینه ج

قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 26، قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 263

ماده 26 – تخلفات و مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :

الف – تخلفات :

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3- مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد.

4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

5 – سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی

6- نقص قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.

7- انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی

8- انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

9- انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی.

10- انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.

13- انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.

ماده 263 – در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا خذ توضیح از کارشناس.

دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

8- گزینه الف

قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 261-264-265و 299

ماده 261 – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده 264 – دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

ماده 265 – در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 299 – چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعواو قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

توضیحات

قرار ارجاع به کارشناس؛ قراری که مبنب بر تصمیم قاضی برای اخذ نظر کارشناس است و کارشناسی، مدت، دستمزد کارشناسی و نحوه پرداخت کننده توسط قاضی درج می شود.

9- گزینه ج

قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 26

ماده 26 – تخلفات و مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :

الف – تخلفات :

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3- مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد.

4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

5 – سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی

6- نقص قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.

7- انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی

8- انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

9- انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی.

10- انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.

13- انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.

10- گزینه ب

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی – ماده 26 ، قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 23، قانون آیین دادرسی مدنی – ماده1 – قانون آیین دادرسی کیفری – ماده 22 – 294 و 426 و 427

ماده 1 – آیین دادرسی مدنی، مجموعه أصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به أمور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی. انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

ماده 22- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و أقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام أمور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه فضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.

بخش سوم – دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای

فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری

ماده 294 – دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب، دادگاه أطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود.

ماده 295 – دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود.

ماده 296- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد، در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

ماده 426- دادگاه تجدید نظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، دادگاه تجدید نظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده 427 – آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است :

 

ماده 23 – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد، اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند:

1- یک نفر حقوق دان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

2- رئیس هیات مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب رئیس کانون.

3- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

ماده 26 – مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استان ها دادگاه تجدید نظر انتظامی در مرکز است اعضا دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی یا معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می گردند. دادگاه های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه های تجدید نظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رای هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجرا است، تخلفات و کلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستور العمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است.

11- گزینه ج

پاسخ:

مطابق بند پ6-1-4-2-3 صفحه 10 پیوست 6 آیین نامه 2800 جواب گزینه ج می شود.

پ-3-2-4-1-6 اتصال وادار به قاب سازهاي در دیوارهاي بلوکی که نیاز به وادار دارند به منظور تامین حرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وادار همزمان از آزادي در حرکت جانبی برخوردارند. وادارها نباید به نبشیهاي تعبیه شده در تیرها که تنها جهت جلوگیري از حرکت خارج از صفحه نصب شده اند جوش شوند (شکل پ-6-6 الف). با توجه به اتصال کشویی وادار نیازي به رعایت فاصله جداسازي دیوار در مجاورت وادارها نمی باشد و دیوار می تواند از بر وادار چیده شود. تبصره: در دیوارهاي واقع در خارج قاب، وادارهاي دو انتهاي دیوار باید در برابر حرکت جانبی در هر دو جهت مقید (به صورت اتصال تلسکوپی) شوند و به دیوار اجازه حرکت داده شود. در این حالت جزییات اتصال دیوار به این وادارها مانند اتصال به ستونها میباشد در این فاصله جداسازي %1 بین وادار و دیوار باید رعایت شود.

 

12- گزینه د

مطابق بند 1-7-2- ث  صفحه 9 آیین نامه 2800 جواب گزینه د می شود.

ث- نامنظمی سختی جانبی: در مواردی که سختی جانبی هر طبقه کمتر از 70 درصد سختی جانبی طبقه وی خود و یا کمتر از 80 درصد متوسط سختی های جانبی سه طبقه روی خود باشد، چنین طبقه ای اصطلاحاً “طبقه نرم ” نامیده می شود.

در مواردی که طبقه فوق به ترتیب به 60 درصد و 70 درصد کاهش پیدا  کنند، طبقه اصطلاحاَ “طبقه خیلی نرم” توصیف می شود.

13- گزینه ج

مطابق بند 1-4-1  صفحه 2 و 3 آیین نامه 2800 جواب گزینه ج می شود.

X1= 0.005 (5*3+2.7) = 0.00885 m = 8.85 cm = 9 cm

X2= 0.005(2.8+3*3) = 0.059 m = 5.9 cm = 6 cm

طبق صفحه 32 آیین نامه 2800 اگر وزن خرپشته از 25 درصد وزن بام بیشتر باشد در محاسبه ارتفاع سازه در نظر گرفته می شود. همچنین طبق 3-3-1-2 این آیین نامه در صفحه 29 برای شکل سمت چپ تراز پایه از روی زمین طبیعی در نظر می گیریم

4-1 ملاحظات معماری

1-4-1 برای حذف یا کاهش خسارت خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر، ساختمان ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های مجاور شاخته شوند. برای تأمین این منظور، در ساختمان های با هشت طبقه و کمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد. در ساختمان های با بیشتر از هشت طبقه و یا ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد، با هر تعداد طبقه، عرض درز انقطاع باید با استفاده از ضابطه بند 6-5-3 تعیین شود.

 

در روابط بالا H ارتفاع ساختمان از تراز پایه است و در محاسبه آن ارتفاع خرپشته در صورتی که وزن آن بیشتر از 25 درصد وزن بام باشد، باید منظور گردد. در بام های شیبدار، H متوسط ارتفاع ساختمان از تراز پایه است.

۲-۱-۳-۳ تراز پایه

تراز پایه، بنا به تعریف به ترازی در ساختمان اطلاق می شود که در هنگام زلزله از آن تراز به پایین اختلاف حرکتی بین ساختمان و زمین وجود نداشته باشند. تراز پایه برای طراحی ساختمان ها به صورت زیر در نظر گرفته می شود :

1- برای ساختمان های بدون زیرزمین یا ساختمان های دارای زیرزمینی که دیوارهای نگهبان آن به سازه متصل نباشند، تر از پایه باید در سطح بالای شالوده در نظر گرفته شود.

۲- برای ساختمان های دارای زیرزمینی که دیوارهای نگهبان آن به سازه متصل باشند و فضای بین خاکبرداری و دیوار نگهبان زیرزمین با خاک متراکم پر شده باشد تراز پایه می تواند در نزدیکترین سقف زیرزمین به زمین طبیعی اطراف در نظر گرفته شود، منوط بر آنکه اولاً خاک طبیعی موجود در اطراف ساختمان متراکم باشد و ثانیاً دیوارهای نگهبان زیرزمین بتن آرمه بوده و آخرین سقف زیرزمین نیز دارای صلبیت کافی باشد. در این راستا می توان از صلبیت تیرها و یا مجموعه تیر و دال سقف ها برای افزایش صلبیت سقف استفاده نمود.

14- گزینه الف

پاسخ:

مطابق بند 3-11-3  صفحه 52 آیین نامه 2800 جواب گزینه الف می شود.

Vser= ABIW/6 = 0.3*2*1*100/6 = 10 ton

 

3-11-3 مشخصات حرکت زمین در زلزله سطح بهره برداری باید مشابه زلزله طرح، بند (3-3)، در نظر گرفته شود، با این تفاوت که شتاب مبنای طرح A در آن به یک ششم مقدار خود کاهش داده است. در مقابل ضریب رفتار R در محاسبه نیروی جانبی زلزله برابر با یک منظور می گردد. به این ترتیب در روش تحلیل استاتیکی معادل مقدار برش پایه در این سطح از رابطه (3-16) محاسبه می شود.

(3-16)                                                                                                 Vser=1/6 ABIW

15- گزینه ب

مطابق بند 1-7-1- الف  صفحه 6 آیین نامه 2800 جواب گزینه ب می شود.

b>0.2*12 à b>2.4

b-1> 0.2*12 à b>3.4

a>0.2*20 à a>4

a+1>0.2*20 à a>3

بنابراین خط دوم و سوم تعیین کننده می شوند و تنها گزینه ب دارای هر دو شرط است.

1-7-1 نامنظمی در پلان

الف- نامنظمی هندسی: در مواردی که پس رفتگی هم زمان در دو جهت در یکی از گوشه های ساختمان بیشتر از 20 درصد طول پلان در آن جهت باشد.

الف – نا منظمی هندسی : در مواردی که پس رفتگی هم زمان در دو جهت در یکی از گوشه های ساختمان بیشتر از 20 درصد طول پلان در آن جهت باشد.

 

 

16- گزینه د

مبحث چهارم مقررات ملی، فصل دوم – تعاریف

 

ارتفاع ساختمان : فاصله عمودی تراز متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع بام شیب دار یا بالاترین نقطه جان پناه در بام های مسطح است.

برای بدست آوردن فاصله عمودی تراز متوسط کف معبر با شیب 10 % تا بالاترین نقطه جان پناه در بام به طریق ذیل عمل می کنیم.

* عرض ساختمان 20 متر است که باید وسط عرض ساختمان بر روی معبر را در نظر بگیریم که :

اختلاف ارتفاع = طول × درصد شیب ! اختلاف ارتفاع = 10 × 0.10 ! اختلاف ارتفاع = 1

*  ارتفاع ساختمان برابر است با،                  m 26 = 1 – 27

17- گزینه ب

مبحث چهارم مقررات ملی، بند 4-5-10-2-1 و 4-5-10-2-4، ارزیابی سطح سوال : ساده

4-5-10-2-1 ارتفاع مجاز توقفگاه های کوچک خودرو، به منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق، از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود تأسیسات یا عناصر سازه ای در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه آن ها حداقل 2.20 متر است. ارتفاع مجاز توقفگاه های متوسط و بزرگ خودرو، حداقل 2.40 متر است.

4-5-10-2-4 ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو :

الف – ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو، در صورتی که کنار یکدیگر قرار گیرند، هر یک 2.50 × 5.00 متر می باشد. هنگامی که خودرو ها در طول و پشت سر یکدیگر قرار می گیرند، ابعاد مورد نیاز برای هر یک 2.50 × 6.00 متر می باشد. در توقفگاه های سر پوشیده در صورتی که فاصله محور ستون ها 5.00 متر و فاصله داخلی بین دو ستون حداقل 4.50 متر باشد، دو خودرو می توانند بین دو ستون قرار گیرند. افزایش تعداد خودرو، با افزایش فاصله داخلی ستون ها به ازای 2.50 متر به ازای هر خودرو بلامانع است.

18- گزینه ب

مبحث چهارم مقررات ملی، بند 4-9-6-3، ارزیابی سطح سوال : متوسط

3-6-9-4 چنانچه شیب بام شیبدار به سمت زمین های مجاور یا معابر عمومی باشد باید فاصله افقی لبه بیرونی بام از مرز مالکیت، در ساختمان های گروه 1 تا 5، به اندازه حداقل 0.20 متر در داخل ملک رعایت گردد و در ساختمان های گروه 6 و 7، به ازاء هر طبقه اضافه 0.10 متر به این فاصله افزوده می شود. برای ساختمان های گروه 8، رعایت مقررات و ضوابط خاص آن ها الزامیست.

توضیحات : ساختمان مورد نظر گروه 7 به حساب می آید، بنابراین،

* فاصله لبه ی بیرونی بام از مرز مالکیت برابر است با m 0.30 = 0.10 + 0.20

19- گزینه د

مبحث چهارم مقررات ملی، فصل دوم – تعاریف

ساختمان های منفصل : ساختمان هایی هستند که به صورت  ” کوشک ” مانند، در داخل محوطه زمین و بدون اتصال به بناهای پلاک های دیگر قرار دارند.

ساختمان های متصل : ساختمان هائی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل و یا حد فاصل آن ها درز انقطلاع بین دو بنا است.

تعمیرات اساسی : عبارت است از مداخلات مالک در ساختار اصلی ساختمان.

تعمیرات جزئی : عبارت است از مداخلاتی در ساختمان که تاثیری بر ساختمان که تأثیری بر ساختار اصلی بنا نداشته باشد.

تغییر نوع تصرف و کاربری : عبارت است از مداخله و تغییر نوع استفاده از تصرف و بنا، به صورتی که نیاز به انطباق با ضوابط آن تصرف و بنا ضرورت یابد.

20- گزینه د

مبحث چهارم مقررات ملی، فصل دوم – تعاریف

پ – 1 – پاسیو : فضائی باز است، که به وسیله جداره هایی محصور شده و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته و وظیفه تأمین نور و تهویه بخشی از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد.

ت – 1 – بالکن : سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشغال نگردیده باشد.

ت – 3 – مهتابی (تراس) : سطح روبازی از ساختمان، که بام بخش هایی از طبقه زیرین آن است.

ت – 4 – ایوان : فضایی مسقف است که از یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد.

ت – 5 – محفظه آفتاب گیر : فضائی نیمه باز، که در صورت اخذ مجوز از شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی، در شرایط اقیلمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده می شوند، یا از ابتدا به صورت بخشی از فضاهای اصلی ساختمان به منظور استفاده از انرژی و نور آفتاب و اجتناب از تبادل حرارت با خارج ساختمان طراحی می شود.

21- گزینه الف

نشریه 55، بند 2-7-2-1 ، ارزیابی سطح سوال : ساده

سیمان نوع 1

سیمان پرتلند معمولی در کارهای معمولی و عمومی نظیر ساختن اسکلت های بتن آرمه، پل ها، قطعات پیش ساخته بتن آرمه، جدول خیابان ها، ملات ها، اندودها و پی ساختمان هایی که امکان حمله سولفات ها وجود ندارد مصرف می شود.

سیمان نوع 2

سیمان نوع 2 یا سیمان اصلاح شده در برابر حمله سولفات ها از سیمان معمولی مقاوم تر است و در مواردی که آب زیر زمینی حاوی کمی سولفات است مصرف می شود، به علاوه چون گرما زایی این نوع سیمان هنگام آبگیری کمتر از سیمان معمولی است، در بتن ریزی های حجیم (جسیم) و بتن ریزی در هوای گرم نیز به مصرف می رسد.

سیمان نوع 3

سیمان نوع 3 یا سیمان خیلی زودگیر را در مواقعی که بارگذاری باید مدتی کوتاه بعد از بتن ریزی صورت گیرد یا بخواهند قالب ها را زودتر بردارند یا به هنگام بتن ریزی در هوای سرد به مصرف می رسانند.

سیمان نوع 4

سیمان نوع 4 یا سیمان کم حرارت غالباً در بتن ریزی های حجیم به ویژه در فصول گرم به مصرف می رسد.

سیمان نوع 5

سیمان نوع 5 یا سیمان ضد سولفات، برای مصرف در بخش هایی از ساختمان که شدیداً در معرض حمله سولفات ها باشد، مناسب است.

22- گزینه د

مطابق بند 3-7-3-3 صفحه 40 آیین نامه 2800 جواب گزینه د می شود.

3-3-7-3 برون مرکزی اتفاقی در تر از هر طبقه eaj ، به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی توزیع جرم و سختی از یک سو و نیروی ناشی از مؤلفه پیچشی زلزله از سوی دیگر، در نظر گرفته می شود. این برون مرکزی باید در هر دو جهت و حداقل برابر با ۵ درصد بعد ساختمان در آن طبقه، در امتداد عمود بر نیروی جانبی اختیار شود.

در مواردی که ساختمان مشمول نامنظمی پیچشی موضوع بند (1-7-1- ب) می شود برون مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضریب بزرگ نمایی Aj ، طبق رابطه زیر، ضرب شود.

توضیحات

 

23- گزینه ب

مطابق جدول 7-3-1  صفحه 33 مبحث 7 جواب گزینه ب می شود.

با توجه به اینکه عمق گود از تراز صفر   بیش از 10 متر است یا عمق گود ساختمان از زیر پی ساختمان موجود در محدوده ناپایداری دیواره گود  از 6 متر بیشتر است خطر گود بسیار زیاد است

جدول 7-3-1 ارزیابی خطر گود با دیوار قائم

مقدار عمق گود از تراز صفر عمق گود از زیر پی ساختمان موجود در محدوده تا پایداری دیواره گود خطر گود
کمتر از 0.5 کمتر از ۴ متر صفر معمولی
بین 0.5 تا ۲ بین ۴ تا ۱۰ متر بین صفر تا ۶ متر زیاد
بیشتر از ۲ بیشتر از ۱۰ متر بیشتر از ۶ متر بسیار زیاد

 

عمق گود مورد نظر است و  عمق بحرانی براساس رابطه 7-3-1 به دست می آید.

توضیحات

عمق گود از زیر پی ساختمان موجود در محدوده ناپایداری دیواره گود 8 متر بیان شده که بیشتر از 6 متر است و خطر گود بسیار زیاد ارزیابی می شود.

عمق گود از تراز صفر 24 متر بیان شده که بیشتر از 10 متر است و خطر گود بسیار زیاد ارزیابی می شود.

عمق بحرانی گود 10 متر بیان شده، بنابراین   و خطر گود بسیار زیاد ارزیابی می شود.

24- گزینه الف

مطابق جدول 7-2-3-2-1-6  صفحه 17 مبحث 7 جواب گزینه الف می شود. (بند الف)

۷-۲-۳-۲-۱-٦ تعداد و فاصله گمانه ها

اقدامات زیر برای تعیین فاصله گمانه ها یا چاه های شناسایی ضروری است در توضیحات زیر باید توجه داشت هر جا از واژه گمانه استفاده شده است منظور گمانه ماشینی یا چاه دستی شناسایی می باشد.

چنانچه گمانه زنی به منظور ساخت یک ساختمان منفرد انجام می شود :

الف – فاصله گمانه ها باید ۱۵ الی ۳۵ متر متناسب با تعداد طبقات اهمیت ساختمان و پیچیدگی لایه بندی زمین و با توجه به جدول 7-2-1 تعیین شود.

ب – در جدول 7-2-1، اهمیت ساختمان ها بر مبنای استاندارد ۲۸۰۰ تعیین شده است.

پ – در صورتی که ساختمان موردنظر پس از ایجاد گودبرداری احداث شود گمانه های لازم برای گودبرداری (جدول 7-2-1) نیز باید به تعداد گمانه های تعیین شده برای ساختمان اضافه شود.

7-1-2-3-2-7 عمق گمانه ها

عمق گمانه های مورد نیاز باید بیش از عمقی باشد که افزایش تنش ناشی از بار ساختمان در آن عمق به کمتر از هر یک از دو معیار زیر برسد هر عمقی بیشتر شد ملاک می باشد:

الف – عمقی که نمش وارده از پی به زمین از 10 درصد تنش موثر موجود ناشی از وزن زمین در آن عمق کمتر شود.

ب – عمقی که تنش ناشی از پی به زمین به 10 درصد مقدار تنش خالص ساختمان در تراز پی خود کاهش یابد.

پ – در هر صورت عمق گمانه ها نباید از عرض ساختمان کمتر باشد.

25- گزینه ج

مطابق بند 1-2-7  صفحه 87 و 88 آیین نامه 2800 جواب گزینه ج می شود. (بند 1 و 2)

7-2-1 ارتفاع و تعداد طبقه های مجاز

رعایت کلیه شرایط و محدودیت های زیر برای ارتفاع و تعداد طبقه ساختمان های مشمول این فصل الزامی است.

۱- حداکثر تعداد طبقات ساختمان بنایی بدون احتساب زیرزمین دو طبقه است.

2- تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از ۸ متر تجاوز کند.

3- ارتفاع طبقه، از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف، نباید از ۴ متر بیشتر باشد.

۴- اگر ارتفاع طبقه از ۴ متر بیشتر باشد علاوه بر کلاف بندی مطابق بند (1-9-7)، باید یک کلاف افقی اضافی در ارتفاع حداکثر ۴ متر از روی کلاف زیرین دیوارها تعبیه شود. در صورت اخیر می توان ارتفاع طبقه را تا حداکثر ۶ متر افزایش داد.

۵ – زیرزمین طبقه ای است که تر از روی سقف آن نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از 1.5 متر بیشتر نباشد. به علاوه، حداکثر مقدار اختلاف تراز سقف زیرزمین با تراز زمین در پایین دست ساختمان نباید از ۲ متر تجاوز کند، در غیر این صورت این طبقه نیز به عنوان یک طبقه منظور می شود.

۶- حداکثر تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه است.

26- گزینه د

پاسخ

مطابق جدول 9-22-7 صفحه 484 مبحث 9 جواب گزینه د می شود.

قطر اسمی میلگرد های S240، db میلی متر میلگرد های S340 و S400

(با آج دوکی)

میلگرد های S340 و S400

(با آج یکنواخت)

میلگرد های S500

(با آج دوکی)

قطر اسمی db ، میلی متر

قطر زمینه d1 ، میلی متر

حداکثر ارتفاع برجستگی طولی، میلی متر

قطر اسمی db ، میلی متر

قطر زمینه d1 ، میلی متر

قطر خارجی d2 ، میلی متر

قطر اسمی db ، میلی متر

قطر زمینه d1 ، میلی متر

قطر خارجی در بلندترین نقطه ی آج عرضی و یا آج طولی d2، میلی متر

6 6 5.70 0.6 6 5.75 6.75
8 8 7.60 0.8 8 7.50 9.00
10 10 9.50 1.0 10 9.30 11.30
12 12 11.40 1.2 12 11.00 13.50
14 14 13.40 1.4 14 13.00 15.50 14 13.20 15.70
16 16 15.30 1.6 16 15.00 18.00 16 15.20 18.20
18 18 17.30 1.8 18 17.00 20.00 18 17.20 20.20
20 20 19.20 2.0 20 19.00 22.00 20 19.20 22.20
22 22 21.20 2.2 22 21.00 24.00 22 21.20 24.30
25 25 24.03 2.5 25 24.00 27.00 25 24.20 27.30
28 28 26.90 2.8 28 26.50 30.50 28 26.80 30.80
32 32 30.78 3.2 32 30.50 34.50

 

27- گزینه ب

پاسخ

مطابق بند 9-11-8-2 صفحه 213 مبحث 9 جواب گزینه ب می شود.

۲-۸-۱۱-۹ محدودیت های ابعادی و آرماتور گذاری تیرهای عمیق

۱-۲-۸-۱۱-۹ ابعاد مقطع تیرهای عمیق مگر در مواردی که در ضوابط روش بست و بند در پیوست ۳۹ مشخص شده اند باید به گونه ای انتخاب شوند که رابطه ی زیر برقرار باشد :

(9-11-4)                                                 

۲-۲-۸-۱۱-۹ آرماتورهای توزیع شده در وجوه کناری تیرهای عمیق باید مطابق ضوابط (الف) و (ب) باشند:

الف – مساحت آرماتورهای برشی توزیع شده در راستای عمود بر محور طولی تیر، Av، حداقل باید  باشد؛ که در آن S، فاصله ی آرماتورهای برشی عرضی است.

ب – مساحت آرماتورهای برشی توزیع شده در راستای موازی با محور طولی تیر، Avh ، حداقل باید  باشد؛ که در آن ، فاصله ی آرماتورهای برشی طولی است.

9-11-8-2-3  حداقل آرماتورهای خمشی کششی در تیر عمیق بر اساس بند 9-11-5-1 تعیین

می شود.

۴-۲-۸-۱۱-۹ پوشش بتن در تیر عمیق بر اساس ضوابط فصل 9-4 تعیین می شود. حداقل فاصله ی آرماتورهای طولی مجاور بر اساس محدودیت فاصله میلگردهای طولی تیر مطابق بخش ۱-۲-۲۱-۹، تعیین می گردد.

۵-۲-۸-۱۱-۹ فاصله ی آرماتورهای برشی طولی و عرضی در تیر ،عمیق نباید از مقادیر 5/d و ۳۰۰ میلی متر بیشتر باشد.

28- گزینه ج

مطابق بند 9-8-4-1-2 صفحه 117 مبحث 9 جواب گزینه د می شود.

Vn= 100 ton , Vc= 30 ton

Vs= Vn-Vc = 100-30 =70 ton

مطابق بند 9-8-4-1-2 صفحه 117 مبحث 9

9-8-4-1-2 مقاومت برشی یک طرفه ی اسمی مقطع Vn، به صورت زیر تعیین می شود.

(8-8-9 )                                                                            

در این رابطه  و  به ترتیب مقاومت های تامین شده توسط بتن و فولاد های برشی در مقطع هستند که براساس بخش های 9-8-4-4 و 9-8-4-5 تعیین می شوند.

29- گزینه ج

مطابق تعریف r در صفحه 31مبحث 9 جواب گزینه ج می شود.

30- گزینه الف

پاسخ

در مقطع I شکل عمده برش توسط جان تحمل می شود.

Fv = V/ht = 25000/50*1 = 500 kg/cm^2

31- گزینه ب

مبحث دهم مقررات ملی – ویرایش 1401، جدول 10-2-9-3

توضیحات : می دانیم که جوش شیاری با نفوذ کامل به مشابه خود فلز پایه است و حتی مقاومتی بیشتر از آن دارد، بنابراین می توان بدین صورت در نظر گرفت،

بنابراین به علت وجود ممان خمشی در محل اتصال و عدم ظرفیت باربری کافی، میله از تکیه گاه جدا می شود.

همچنین مطابق اطلاعات عمومی از جوش جواب گزینه ب می شود.

 

32- گزینه الف

مطابق بند 10-4-4-3 مبحث 10 مقررات ملی صفحه 470 و بند 10-4-3-2 صفحه 456 و بند 10-4-3-5 صفحه 458 جواب گزینه الف می شود.

 

مبحث دهم مقررات ملی – ویرایش 1401، جدول 10-4-3، ارزیابی سطح سوال : متوسط

۲-۳-۴-۱۰ بریدن و سوراخ کاری

الف) قطعات باید با ابعاد و شکل های لازم به دقت بریده شده و در محل های لازم سوراخ شوند. برش ورق هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می شود باید توسط دستگاه برش حرارتی ریلی یا فرایندهای خودکار انجام گیرد. برای ورق های با ضخامت مساوی یا کمتر از 15 میلی متر، برش کاری توسط دستگاه گیوتین مجاز است. در این حالت لبه های برش باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواریهای سطحی بیش از 0.5 میلی متر باشند ناهمواری ها و زخم های بیش از حد مجاز را باید با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش، هموار کرد.

۳-۴-۱۰- ۵ نصب قطعات فولادی

الف) صفحات پای ستون ها (کف ستون ها) باید مطابق ضوابط زیر اجرا شوند :

1- به جز موارد اشاره شده در بندهای ۲ و ۳، استفاده از ورق های اتکایی و صفحه ستون ها (کف ستون ها)

تا ضخامت حداکثر 50 میلی متر بدون صفحه تراشی مشروط به ایجاد سطح اتکایی صاف و بدون زخم مجاز است ورق ها با ضخامت 50 تا 100 میلیمتر را می توان با پرس کردن صاف نمود. اگر پرس در دسترس نبود می توان از صفحه تراشی برای دستیابی به سطح صاف و بدون زخم استفاده کرد. برای ورق های با ضخامت بیش از 100 میلی متر باید از فرزکاری استفاده نمود.

۱-۳-۴-۴-۱۰ شرایط غیر مجاز جوشکاری

جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست :

الف) زمانی که دمای محیط کار کمتر از 10- درجه سلسیوس است.

ب) زمانی که دمای فلز پایه کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول 10-4-5  است.

پ) زمانی که سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است.

ت) زمانی که محل جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت بیش از 10 کیلومتر بر ساعت است.

ث) زمانی که پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر ایمن و نامتعادل هستند.

33- گزینه د

مطابق بند 10-2 صفحه 243 آیین نامه بتن ایران جواب گزینه د می شود.

34- گزینه الف

نشریه 55، فصل هشتم

8-1-2-1 نم بندی

نم بندی یعنی جلوگیری از نفوذ نم، بدون اینکه رطوبت به شکل آب وجود داشته و زیر فشار باشد.

8-1-2-2 آب بندی

آب بندی یا جلوگیری از نفوذ آب، که در برخی موارد ممکن است تحت فشار نیز باشد.

35- گزینه د

مطابق بند 7-7-3 صفحه 171 آیین نامه بتن ایران جواب گزینه د می شود.

36- گزینه ب

مطابق بند 3-3-8-2 صفحه 42 و 43 آیین نامه بتن ایران جواب گزینه ب می شود.

 

 

37- گزینه الف

مطابق بند 13-2-2-1 و 2 صفحه 352 و 353 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)  جواب گزینه الف می شود.

13-2-2-1 کلیات

عملیات این قسمت شامل تهیه اساس ماکادامی از سنگ کوهی یا سنگ های رودخانه ای شکسته وپخش آن بر روی قشر آماده شده سطح راه برابر ابعاد، اندازه ها و ضخامت های تعیین شده سپس پخش مصالح ریزدانه و بالاخره کوبیدن آن به روش خشک یا تر می باشد.

13-2-2-2 مصالح

مصالح مصرفی برای قشر اساس ماکادامی شامل دو بخش و با مشخصات فنی زیر میباشد:

الف – مصالح درشت دانه

مصالح درشت دانه سنگی (ماکادام) که از شکستن سنگ کوهی یا قلوه سنگ های بزرگ اندازه رودخانه ای تهیه می شود، باید کاملاً سخت، محکم، بادوام و عاری از هرگونه لای و رس و یا مواد زیان بخش دیگر بوده و با مشخصات زیر برابری داشته باشد :

38- گزینه د

مطابق بند 16-1 صفحه 413 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)  جواب گزینه د می شود.

اندود نفوذی به منظور آماده کردن سطح شنی راه جهت پخش اولین قشر آسفالت اعم از آسفالت سطحی، آسفالت سرد یا آسفالت گرم اجرا می شود.

از أنواع قیر های محلول و قیرآبه که نوع و درجه و نیز حدود دمای پخش آنها می توان برای اندود نفوذی استفاده کرد.

اندود سطحی برای آغشته نمودن سطح آسفالتی یا بتنی موجود با مواد قیری و ایجاد چسبندگی با لایه آسفالتی که روی این سطح پخش می شود، اجرا می گردد.

 

 

39- گزینه ب

مطابق بند 12-2-1-1 صفحه 327  و بند 13-2-1-1 صفحه 348 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)  جواب گزینه ب  می شود.

ت : درصد سایش با روش لوس آنجلس (آشتو 96T ) نباید از ۵۰ تجاوز نماید.

ث : تحمل باربری مصالح که با روش 193T یا 1883 ASTMD در آزمایشگاه بر روی نمونه هایی که با تراکم ۱۰۰ درصد و به روش آشتو 180 T طریقه D انجام می شود نباید از ۳۰ درصد کمتر باشد.

در هر مورد و برای هر پروژه، نوع مصالح (شنی، سنگی یا مخلوطی از این دو) و همچنین نوع دانه بندی انتخاب شده از جدول شماره 12-1 در دفترچه مشخصات فنی خصوصی بایستی قید گردد.

40- گزینه د

مطابق بند 22-7-1 صفحه 619 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)  جواب گزینه د  می شود.

۱-۱-۷-۲۲ روسازی بتن آسفالتی

خرابی عملکرد ژئوتکستایل ها در مقابل ترک های خستگی ناشی از بارگذاری ترافیکی (مثلا خرابی پوست سوسماری) با شدت کم تا متوسط، مناسب بوده و برای ترک های حرارتی یا خرابی های ناشی از ضعف لایههای زیرین یا بستر بدلیل تغییر مکان های افقی و عمودی زیاد، قابلیت خوبی ندارند ترک های پوست سوسماری با شدت و وسعت زیاد، نشان دهنده ضعف سازه ای روسازی بوده و نیاز به بهسازی عمقی دارد.

41- گزینه ج

نشریه 4311، موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دو گانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و عمومی است و اگر دو گانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

42-گزینه ب

نشریه 4311، ماده 34و 35 شرایط عمومی و خصوصی پیمان

ماده 34 ، تضمین انجام تعهدات

موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند.

ماده 35، تضمین حسن انجام کار

از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود.

43- گزینه د

نشریه 4311، ماده 18 و 24 و 32 و 33شرایط عمومی و خصوصی پیمان

ماده 24، واگذاری، پیمانکاران جزء

الف) پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد.

ب) پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان، پیمان هایی با پیمان کاران جزء ببندد، مشروط به آن که آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند.

ماده 32، نظارت بر اجرای کار

ب) مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست.

ماده 33، مهندس ناظر

الف) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کار های موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.

ب) مهندس ناظر، به هیچ روی حق ندارد که از تعهدات پیمان کار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان با پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هرنوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

44- گزینه ب

نشریه 4311، ماده 37 و 40 و 51 شرایط عمومی و خصوصی پیمان

 

ماده 37 پرداخت ها

الف) در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ

ماده 40، صورت وضعیت قطعی

پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت.

پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود.

مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می شود، به تنهایی قاطع است.

هرچند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده.

ماده 51، صورت حساب نهایی

عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 تهیه و تصویب می شود و مبلغی که براساس اسناد و مدارک پیمان، به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد.

45- گزینه الف

نشریه 4311، ماده 29 شرایط عمومی و خصوصی پیمان

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با إتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوپ پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.

46- گزینه ج

نشریه 4311، ماده 4 شرایط عمومی و خصوصی پیمان

ماده 4، شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقص کند.

 

47- گزینه ج

دستور العمل تعدیل آحادی ها

1-11 ضریب تعادل

1-8-1 در مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده

1-8-2 در ترک مناقصه

1- 15، مدت پیمان

مدت اولیه با احتساب تاخیر های مجاز (تمدید مدت)

5 -3 گرد کردن ضریب تعدیل

ضریب تعدیل، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود.

8 . تغییر ضریب  در رابطه ضریب تعدیل

1-8 به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد 0.95 در رابطه ” ضریب تعدیل ” به عدد یک تبدیل می شوند.

2-8 به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد 0.95 در رابطه ” ضریب تعدیل ” به عدد 0.975 تبدیل می شوند.

48- گزینه ب

دستور العمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش های دولتی

ماده 5 روش های واگذاری پروژه

روش های واگذاری پروژه براساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

ماده 8 تامین مالی فروش محصول پروژه

الف) در راستای توجیه پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه پذیر و تایید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره برداری برای پرداخت به سرمایه گذار پیش بینی می شود. سرمایه پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.

49- گزینه ب

ابلاغیه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه، حدود کاربرد استاندارد 2800

1-3 حدود کاربرد

1-3-1این آیین نامه برای طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه، فولادی، چوبی و ساختمان های با مصالح بنایی به کار می رود.

1-3-2 سازه های زیر مشمول این آیین نامه نیستند

سازه های خاص مانند سد ها، پل ها، اسکله ها و سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای.

50 گزینه ج

فهرست بهای رشته ابنیه سال 1401، دستور العمل کابرد

ضریب طبقات ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای (بر حسب مورد)، به جمع مبلغ رذیف ها به صورت پی در پی ضرب شده و هزینه تجهیز و پرچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود.

51 گزینه ب

مطابق مفاهیم تحلیل سازه ها وقتی یک ستون نشست می کند ترک از بالای آن ستون شروع می شود سپس به شکل مورب پیش می رود و از ستون دور می شود. پس در این شکل ستون هایی نشست کرده اند که ترک در بالای آنها شروع شده که می شود ستون های A,C,D

52 گزینه ج

قانون مدنی، ماده 93

ماده 93 – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری

ماده 103 – هرگاه شرکا ملکی داری حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آن ها بقدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

53 گزینه ج

مطابق تحلیل سازه ها با توجه به اینکه در گره B دو عضو عمود بر هم خورده اند طبق تعادل نیرو نیروی عضو AB برابر F می شود. (صفحه اول جزوه تحلیل سازه ها قسمت 1 بند ب: اگر بر یک گره دو عضو و یک نیروی خارجی وارد شود که نیروی خارجی در امتداد یکی از اعضاء باشد، آنگاه نیروی این عضو برابر با نیروی خارجی وارده و نیروی عضو دیگر قطعاً صفر خواهد بود) پس تغییر طول هم طبق قانون هوک می شود:

δ=

با توجه به اینکه نیروی عضو F شد پس مقدار تغییر شکل   می شود.

54 گزینه د

طبق فرمول گرادیان حرارتی تغییر طول ناشی از تغییر دما می شود ضرب طول اولیه در ضریب گرادیان حرارتی در تغییر دما و با توجه به اینکه کرنش می شود تغییر طول به طول اولیه

ΔL=LΔT → Ꜫ=αΔT

از طرفی تنش می شود مدول الاستیسته ضرب در کرنش

σ=EꜪ = E αΔT

55 گزینه ج

طبق بند هشتم جزوه تحلیل سازه ها (دیاگرام خمش و برش) و طبق بحث منحنی پوش حداکثر لنگر مثبت در دهانه دوم و چهارم وقتی رخ می دهد که به این دو دهانه بار حداکثر وارد شود و به دهانه های اول و سوم بار حداقل. لذا جواب دهانه 2 و 4 می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف گزینه توضیحات
        1 ب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، ماده 19
        2 الف قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، ماده 19
        3 د قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 91
        4 ب قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 287، قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 19 و 33
        5 د قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 267
        6 د قانون کانون کارشناسان رسمی، تبصره 1 ماده 15
        7 ج قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 26، قانون آیین دادرسی مدنی – ماده 263
        8 الف قانون آیین دادرسی مدنی ، ماده 261-264-265و 299
        9 ج قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 26
    10 ب آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی – ماده 26 ، قانون کانون کارشناسان رسمی – ماده 23، قانون آیین دادرسی مدنی – ماده1 – قانون آیین دادرسی کیفری – ماده 22 – 294 و 426 و 427
    11 ج استاندارد 2800 – پیوست 6 ، بند پ 6-1-4-2-1
    12 د استاندارد 2800 ، بند 1-7-2
    13 ج استاندارد 2800 ، بند 1-4-1
    14 الف استاندارد 2800 ، بند 3-11-3
    15 ب استاندارد 2800 ، بند 1-7-1
    16 الف مبحث چهارم مقررات ملی، فصل دوم – تعاریف
    17 ب مبحث چهارم مقررات ملی، بند 4-5-10-2-1 و 4-5-10-2-4
    18 الف مبحث چهارم مقررات ملی، بند 4-9-6-3
    19 الف مبحث چهارم مقررات ملی، فصل دوم – تعاریف
    20 ج مبحث چهارم مقررات ملی، فصل دوم – تعاریف
    21 الف نشریه 55، بند 2-7-2-1
    22 د استاندارد 2800 ، بند 3-3-7-3
    23 ب مبحث هفتم مقررات ملی، بند 7-3-3-6
    24 الف مبحث هفتم مقررات ملی، بند 7-1-2-3-2-7
    25 ج استاندارد 2800 – فصل هفتم ، بند 7-2-1
    26 د مبحث نهم مقررات ملی – ویرایش 92، بند 9-4-1-5
    27 ب مبحث نهم مقررات ملی – ویرایش 99، بند 9-11-8
    28 د مبحث نهم مقررات ملی – ویرایش 99، بند 9-8-4-1-2
    29 ج مبحث نهم مقررات ملی – ویرایش 99، بند 9-8-4-1-2
    30 الف مقاومت مصالح، ارزیابی سطح سوال : متوسط
    31 ب مبحث دهم مقررات ملی – ویرایش 1401، جدول 10-2-9-3
    32 الف مبحث دهم مقررات ملی – ویرایش 1401، جدول 10-4-3
    33 د نشریه 55، فصل بیست و یکم
    34 الف نشریه 55، فصل هشتم
    35 د مطابق بند 7-7-3 صفحه 171 آیین نامه بتن ایران
    36 ب مطابق بند 3-3-8-2 صفحه 42 و 43 آیین نامه بتن ایران
    37 الف مطابق بند 13-2-2-1 و 2 صفحه 352 و 353 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)
    38 د مطابق بند 16-1 صفحه 413 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)
    39 ب مطابق بند 12-2-1-1 صفحه 327  و بند 13-2-1-1 صفحه 348 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)
    40 د مطابق بند 22-7-1 صفحه 619 نشریه 101 (مشخصات فنی عمومی راه)
    41 د نشریه 4311، موافقتنامه
    42 ب نشریه 4311، ماده 34و 35 شرایط عمومی پیمان
    43 د نشریه 4311، ماده 18 و 24 و 32 و 33شرایط عمومی پیمان
    44 ب نشریه 4311، ماده 37 و 40 و 51 شرایط عمومی پیمان
    45 الف نشریه 4311، ماده 29 شرایط عمومی پیمان
    46 ج نشریه 4311، ماده 4 شرایط عمومی پیمان
    47 ج دستور العمل تعدیل آحاد
    48 ب دستور العمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش های دولتی
    49 ب ابلاغیه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه، حدود کاربرد استاندارد 2800
    50 ج فهرست بهای رشته ابنیه سال 1401، دستور العمل کاربرد
    51 ب ترک های ساختمانی
    52 ج قانون مدنی، ماده 93
    53 ج  تحلیل سازه
    54 د  مقاومت مصالح
    55 ج تحلیل سازه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داده ای یافت نشد
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه